รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 หดตัว -7.7% และปี 2564 ขยายตัว 4.5%

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 หดตัว -7.7% และปี 2564 ขยายตัว 4.5%

1 พ.ย. 2020
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 และ 2564 ว่า 
“เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่า จะหดตัว -7.7% ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ -8.2% ถึง -7.2%) หดตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ณ เดือนกรกฎาคม 2563 ที่ -8.5% ต่อปี 
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
1) การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการเริ่มเปิดประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
2) เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญมีการฟื้นตัวที่ชัดเจน นำโดยกลุ่มประเทศในเอเชีย เช่น จีน และ เวียดนาม ส่งผลให้ภาคการส่งออกสินค้าของไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง 
3) การควบคุม COVID-19 ของไทยอยู่ในเกณฑ์ดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคประชาชน ภาคเอกชนและต่างประเทศ 
โดยคาดว่าในปี 2563 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนจะหดตัวที่ -3.0% ต่อปี (มีช่วงคาดการณ์ที่ -3.5% ถึง -2.5%) และ -9.8% ต่อปี (มีช่วงคาดการณ์ที่ -10.3% ถึง -9.3%) ตามลำดับ 
ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าจะหดตัว -7.8% ต่อปี (มีช่วงคาดการณ์ที่ -8.3% ถึง -7.3%) ปรับตัวดีขึ้นจากการคาดการณ์ครั้งก่อนที่ -11.0% ต่อปี
นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ภาครัฐยังได้ดำเนินมาตรการทางการคลังเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
โดยประกอบไปด้วย โครงการ "เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" โครงการ "คนละครึ่ง" และมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ซึ่งจะมีส่วนช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไทย รักษาระดับการจ้างงาน 
คาดว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้วในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 และจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ติดลบน้อยลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 
สำหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยคาดว่าอยู่ในระดับที่มั่นคง 
โดยเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 จะอยู่ที่ -0.9% (มีช่วงคาดการณ์ที่ -1.4% ถึง -0.4%) ปรับตัวลดลงจากปีก่อน ตามแนวโน้มราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลง จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศ คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 14,100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 2.8% ของ GDP (มีช่วงคาดการณ์ที่ 2.3% ถึง 3.3% ของ GDP) 
สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2564 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดว่า เศรษฐกิจไทยจะสามารถกลับมาขยายตัวได้ที่ 4.5% ต่อปี (มีช่วงคาดการณ์ที่ 4.0% ถึง 5.0%)
โดยได้รับแรงสนับสนุนจากมูลค่าการส่งออกสินค้าที่กลับมาขยายตัวได้ 6.0% ต่อปี (มีช่วงคาดการณ์ที่ 5.5% ถึง 6.5%) ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญที่มีแนวโน้มขยายตัว
การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว 2.6% ต่อปี (มีช่วงคาดการณ์ที่ 2.1% ถึง 3.1%)
และการใช้จ่ายภาครัฐ ทั้งจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3.3 ล้านล้านบาท 
และการเบิกจ่ายจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท ที่คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง 
ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2564 
จะอยู่ที่ 1.0% (มีช่วงคาดการณ์ที่ 0.5% – 1.5%) ปรับตัวสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ"
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.