เซ็นทรัล มุ่งมั่นทำโครงการ “Central Tham” เพื่อช่วยยกระดับการศึกษาในประเทศไทย

เซ็นทรัล มุ่งมั่นทำโครงการ “Central Tham” เพื่อช่วยยกระดับการศึกษาในประเทศไทย

15 ธ.ค. 2020
Central Tham หรือ เซ็นทรัลทำ คือ โครงการเพื่อสังคม ที่กลุ่มเซ็นทรัลร่วมมือกันสร้างขึ้นมา เพื่อหวังสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับพนักงานและคนในสังคม
ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่โครงการนี้มุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือ และเข้าไปแก้ปัญหาคือ “การศึกษา”
ระบบการศึกษาไทยในตอนนี้กำลังเจอความท้าทายอยู่หลายด้าน
เช่น เด็กๆ ขาดโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษา หรือ ต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน เพราะ ผู้ปกครองขาดกำลังทรัพย์ เป็นต้น
ซึ่งสถานการณ์โควิด 19 ยิ่งทำให้เด็กบางกลุ่ม มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้น้อยลง
เพราะโรคระบาด ได้ส่งผลกระทบต่ออาชีพ หรือรายได้ของผู้ปกครองของเด็กๆ
Central Tham จึงมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้โอกาสและความต่อเนื่องทางการศึกษา
รวมถึงสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เด็กไทย ผ่านโครงการมอบทุนเพื่อการศึกษา ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี แต่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาในทุกระดับชั้น
หรือ โรงเรียนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
โครงการอุปภัมถ์ในการจัดการศึกษาภายใต้กลุ่มจิราธิวัฒน์ อาทิ การสนับสนุนการปรับปรุงโรงเรียน และพัฒนาระบบการเรียนการสอน
โดยกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาของ Central Tham ได้แก่
1)การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
โดยเซ็นทรัล ได้ช่วยปรับปรุงห้องเรียน และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ให้กับห้องเรียนต่างๆ ในโรงเรียน
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ
2)การพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาทักษะความสามารถอยู่เสมอ
โดยเน้นย้ำว่า ครู จะยึดติดกับการสอนแบบเก่าไม่ได้แล้ว และครูต้องเป็นโค้ช ที่มีหัวใจรักการสอนด้วย
ซึ่งเซ็นทรัล ได้จัดฝึกอบรมสนับสนุนบุคลากรครูไปแล้วกว่า 3,000 คน
3)การบูรณาการ ทางการศึกษา เพื่อสร้างอาชีพ
ข้อได้เปรียบหนึ่งของบริษัทเอกชนคือ รู้ว่าตลาดแรงงานต้องการอะไร
เซ็นทรัล จึงช่วยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ที่ทำให้เกิดทักษะที่สร้างอาชีพได้จริง
และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ หรือการทดลองทำงานจริง
อาทิ เซ็นทรัล ได้สร้างหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ไปศึกษาดูงาน ณ คลังสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัล และไปเรียนรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่ประเทศจีนเป็นเวลา 1 ปี
ซึ่งก็มีเด็กหลายคน ที่เซ็นทรัลปั้นขึ้นมา และพอเรียนจบก็ทำงานกับเซ็นทรัลได้ทันที
โดยที่ผ่านมาได้ช่วยปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนและระบบการศึกษากว่า 142 โรงเรียน รวมถึงมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ เซ็นทรัล ยังได้สนับสนุนและสร้างค่านิยมสำหรับสายอาชีพ ให้กับคนในสังคม
เพราะเห็นว่ากำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเด็กจบมาสามารถหางานทำได้
4)ความร่วมมือระหว่างชุมชน ครอบครัว และองค์กร
นำหลักสูตรและการศึกษาเข้าไปในโรงเรียน ให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และทำให้ชุมชนเติบโตขึ้น
เช่น เกิดการนำความรู้ที่ได้ไปสอนคนอื่นต่อ อย่างคนในครอบครัว หรือชุมชน
หรือจัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กๆ และชุมชน เช่น สมทบอาหารให้กับเด็กในโรงเรียน
รวมถึงช่วยลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ผ่านการศึกษาที่เข้าถึงได้ เท่าเทียม และนำไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ได้จริง
เช่น แนะนำและสอนเด็กๆ ในโรงเรียนว่า ควรจะปลูกหรือแปรรูปอะไรที่ตลาดต้องการ และได้กำไรดี
เพื่อเด็กๆ จะมีรายได้เป็นของตัวเอง, ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางครอบครัว และเห็นคุณค่าของเงิน
โดยที่ผ่านมา เซ็นทรัล ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ไปแล้วกว่า 47,000 คน..
© 2023 Marketthink. All rights reserved.