Citibank ประกาศแจ้งลูกค้า ยังคงใช้บริการทุกธุรกรรมได้ตามปกติ ทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อ ฯลฯ

Citibank ประกาศแจ้งลูกค้า ยังคงใช้บริการทุกธุรกรรมได้ตามปกติ ทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อ ฯลฯ

22 เม.ย. 2021
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ประกาศแจ้งผู้ใช้บริการในประเทศไทย ยังคงดำเนินการให้บริการทุกประเภทธุรกรรมตามปกติ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารทั้งในส่วนบัตรเครดิต และบริการทางการเงิน
รวมถึงสิทธิประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ลูกค้ายังคงใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องเหมือนเดิม
หลังจากที่ ซิตี้กรุ๊ป ได้การประกาศปรับกลยุทธ์ขององค์กร ในการออกจากกลุ่มธนกิจบุคคลระหว่างประเทศ (Global Consumer Banking) ในประเทศไทย พร้อมกับประเทศอื่น ๆ อีก 12 แห่งในสองภูมิภาคเอเชียและยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา (EMEA)
นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า กระบวนการในการออกจากธุรกิจอยู่ในช่วงเพิ่งเริ่มต้น ดังนั้นอยากให้ความมั่นใจกับลูกค้าของธนาคารฯ ว่า
ปัจจุบันธนาคารฯ ยังคงดำเนินการให้บริการธุรกรรมทุกประเภทตามปกติ ทั้งธุรกิจสถาบัน รวมถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อย ที่ใช้บริการธนาคาร ทั้งในส่วนบัตรเครดิต สินเชื่อ การลงทุน และบริการทางการเงินต่าง ๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ลูกค้ายังคงใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการบริการ รวมทั้งสาขาของธนาคารฯ ตู้เอทีเอ็ม คอลเซ็นเตอร์ และพนักงานทุกคน ยังคงดำเนินการให้บริการดีที่สุดแก่ลูกค้าอย่างที่เคยปฏิบัติมาโดยตลอด
ด้าน มร.ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า
“ซิตี้ พร้อมปกป้องผลประโยชน์และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รวมถึงพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม อยากสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าว่า ซิตี้แบงก์ ยังคงให้ความสำคัญทั้งด้านการให้บริการและตอบสนองความต้องการด้านการธนาคารของลูกค้า”
© 2021 Marketthink. All rights reserved.