“ช่องวัน” ยื่น IPO เข้าตลาดหุ้น โดยมีคุณบี้-สุกฤษฎิ์ ติดรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ กว่า 2.5 ล้านหุ้น

“ช่องวัน” ยื่น IPO เข้าตลาดหุ้น โดยมีคุณบี้-สุกฤษฎิ์ ติดรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ กว่า 2.5 ล้านหุ้น

11 พ.ค. 2021
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
เพื่อเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 496,252,500 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย
1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 476,250,000 หุ้น
2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท ซีเนริโอ จำกัด ไม่เกิน 20,002,500 หุ้น
รวมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 20.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนี้
โดยการระดมทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับ
-ปรับโครงสร้างเงินทุน โดยการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
-เป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ
-เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ซึ่งประกอบธุรกิจด้านสื่อและความบันเทิง ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การเป็นผู้สร้างสรรค์และผลิตรายการ
จนถึงปลายน้ำ คือ การเป็นเจ้าของช่องทางเผยแพร่ ที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
โดยธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
-ธุรกิจผลิตรายการ บริหารลิขสิทธิ์ และให้บริการช่องโทรทัศน์
ผลิตรายการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ละคร ซิทคอม วาไรตี้ และข่าว
และบริหารลิขสิทธิ์ โดยการนำรายการไปเผยแพร่ใน 3 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย
1)เผยแพร่รายการผ่านช่องทางโทรทัศน์ ”ช่อง ONE31” ซึ่งเป็นช่องโทรทัศน์ที่กลุ่มบริษัทฯ
และ “ช่อง GMM25” ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการตลาด
2)บริหารลิขสิทธิ์รายการ โดยการนำรายการไปเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ในประเทศ
3)เผยแพร่ผ่านผู้ให้บริการช่องทางโทรทัศน์และออนไลน์ในต่างประเทศ
โดยกลุ่มบริษัทฯ เผยแพร่รายการของกลุ่มบริษัทฯ ทางช่องทางออนไลน์ผ่านทางพันธมิตรของกลุ่มบริษัทฯ
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการช่องทางออนไลน์ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 7 ช่องทาง
ประกอบด้วย LINE TV, Netflix, WeTV, Viu, TRUE ID, AIS Play และ iQIYI
รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่กลุ่มบริษัทฯ บริหารจัดการเพจของตนเอง เช่น YouTube และ Facebook
-ธุรกิจผลิตรายการวิทยุ
ผลิตรายการวิทยุ เพื่อเผยแพร่ผ่านคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง และผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 3 รายการ ได้แก่
1)รายการวิทยุ EFM บนคลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. 94.0 เมกะเฮิรตซ์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (
2)รายการวิทยุ GREENWAVE บนคลื่นความถี่ เอฟ. เอ็ม. 106.5 เมกะเฮิรตซ์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
3)รายการ Chill Online บนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน
-ธุรกิจรับจ้างผลิตและบริการ
นอกจากการผลิตรายการที่เผยแพร่ผ่านช่อง ONE31 และช่อง GMM25
กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการรับจ้างบุคคลภายนอก เพื่อผลิตรายการตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
โดยกลุ่มผู้ว่าจ้างมีทั้งผู้ประกอบการช่องทางโทรทัศน์อื่น และผู้ให้บริการช่องทางออนไลน์ โดยกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต Netflix Originals เรื่องแรกของประเทศไทย ในปี 2562
-ธุรกิจจัดอีเวนต์
ประกอบธุรกิจจัดอีเวนต์ เช่น งานพบปะกับศิลปิน (Fan Meeting), งานคอนเสิร์ต และงานสัมมนากิจกรรมตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
-ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น
ได้แก่ ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน ธุรกิจขายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับรายการหรือศิลปินของกลุ่มบริษัทฯ และธุรกิจให้บริการเช่าสถานที่สำหรับการถ่ายทำงานและจัดอีเวนต์ เป็นต้น
สำหรับผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา
ปี 2561 มีรายได้ 4,199 ล้านบาท กำไร 73 ล้านบาท
ปี 2562 มีรายได้ 4,818 ล้านบาท กำไร 228 ล้านบาท
ปี 2563 มีรายได้ 4,875 ล้านบาท กำไร 658 ล้านบาท
ซึ่งในปีล่าสุด แบ่งสัดส่วนรายได้เป็น
รายได้จากการผลิตรายการ บริหารลิขสิทธิ์ และให้บริการช่องโทรทัศน์ 71.7%
รายได้จากการผลิตรายการวิทยุ 5.5%
รายได้จากการรับจ้างผลิตและบริการ 11.0%
รายได้จากการจัดอีเวนต์ 1.2%
รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น 8.2%
รายได้อื่น 2.4%
และอีกเรื่องที่น่าสนใจคือ โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
โดยคนที่ถือหุ้นในสัดส่วนที่มากที่สุด ได้แก่
1)บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด
-ก่อนการ IPO ถือหุ้นในจำนวน 952,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 50.00% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
-หลังการ IPO ถือหุ้นในจำนวน 952,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 40.00% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
2)GRAMMY
-ก่อนการ IPO ถือหุ้นในจำนวน 595,774,850 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 31.27% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
-หลังการ IPO ถือหุ้นในจำนวน 595,774,850 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
3)กลุ่มคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ
-ก่อนการ IPO ถือหุ้นในจำนวน 341,225,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 17.91% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
-หลังการ IPO ถือหุ้นในจำนวน 321,222,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 13.49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
4)กลุ่มครอบครัวซอโสตถิกุล
-ก่อนการ IPO ถือหุ้นในจำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.37% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
-หลังการ IPO ถือหุ้นในจำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.29% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
และ 5)คุณบี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว
-ก่อนการ IPO ถือหุ้นในจำนวน 2,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.13% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
-หลังการ IPO ถือหุ้นในจำนวน 2,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ทั้งนี้ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีราคาหุ้นที่ตราไว้ (Par) คือ 2.0 บาทต่อหุ้น
ส่วนราคาหุ้นที่จะเสนอขายต่อตลาด ยังไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใดแต่โดยปกติ ราคาที่จะเสนอขาย จะสูงกว่าราคา Par หลายเท่าตัว..
© 2021 Marketthink. All rights reserved.