เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ห่วงใย ดูแลความปลอดภัยของผู้เช่าและผู้ใช้บริการ นำมาตรการ “PREVENTIVE” มาใช้ ป้องกันความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด-19 ใน 5 อาคารสำนักงาน

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ห่วงใย ดูแลความปลอดภัยของผู้เช่าและผู้ใช้บริการ นำมาตรการ “PREVENTIVE” มาใช้ ป้องกันความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด-19 ใน 5 อาคารสำนักงาน

11 พ.ค. 2021
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ผู้นำการพัฒนาอาคารสำนักงานเกรด A ใจกลางกรุงเทพ ห่วงใยดูแลผู้เช่าและผู้ใช้บริการใน 5 อาคารสำนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดมาตรการ “PREVENTIVE” เพื่อป้องกันการแพร่กระบาดและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ดูแลความปลอดภัยผู้เช่าและผู้ใช้บริการพื้นที่อาคารสำนักงานด้วยมาตรการช่วยป้องกันขั้นสูงสุด
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัส พร้อมห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพของพนักงานบริษัทผู้เช่าและผู้ใช้บริการ พื้นที่อาคารสำนักงานที่มีจำนวนกว่า 20,000 คน ใน 5 อาคารสำนักงาน ภายใต้ความดูแลของบริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยเริ่มปฏิบัติใช้ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 ที่ผ่านมา และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แม้ในช่วงเวลานี้หลายบริษัทผู้เช่าจะมีนโยบาย Work from Home แต่ก็ยังมีพนักงานบางส่วน บางหน่วยงาน บางธุรกิจที่ไม่สามารถ Work from Home และจำเป็นต้องเข้ามาทำงานภายในพื้นที่สำนักงาน
บริษัทฯ จึงยังคงควบคุมการใช้มาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมลดความเสี่ยงของการระบาดและรักษาความปลอดภัย เพิ่มความสบายใจให้แก่ทุกคนที่เข้าใช้บริการในอาคารมาตรการ PREVENTIVE เป็นมาตรการที่ดูแลความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการงานระ บบและอุปกรณ์ของอาคาร การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสระหว่างบุคคล การเข้มงวดเรื่องความสะอาดของพื้นที่ผิวสัมผัสต่างๆ รวมถึงการบริการจัดการข้อมูลในกรณีที่อาจเกิดความเสี่ยงกับผู้ใช้บริการ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการระดับสูงสุด
มาตรการ PREVENTIVE ประกอบด้วยการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1) P-Proper Cleaning of Used Mask Bin มีจุดทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพื่อการกำจัดอย่างถูกวิธี อีกทั้ง แยกขยะหน้ากากอนามัยหรือขยะติดเชื้อ ที่บริเวณห้องจัดเก็บขยะส่วนกลาง พนักงานผู้ทำหน้าที่ดูแลจะใส่อุปกรณ์ป้องกันและทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเสมอ
2) R-Relocation of Delivery Area งดการอนุญาตให้พนักงาน DELIVERY ขึ้นอาคาร เป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก และจัดจุดรับอาหารและสินค้าจากพนักงาน DELIVERY ในพื้นที่เปิดโล่ง โดยให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่าง
3) E-Extra Social Distancing กำหนดระยะห่าง ในการผ่านทางเข้า-ออก อัตโนมัติ และระหว่างรอลิฟต์โดยสาร และกำหนดจำนวนผู้โดยสารลิฟต์ต่อเที่ยว เว้นระยะห่าง และงดสนทนาระหว่างโดยสาร
4) V-Visitor Temperature Check ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้อาคารทุกคนก่อนขึ้นอาคาร และงดการให้เข้าอาคารหากอุณหภูมิเกิน 37.5 C ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการปฏิบั ติงานและต้องไม่เกิน 37.5 C เช่นเดียวกัน
5) E-Extra Lobby Staff เพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการจับหรือสัมผัสอุปกรณ์เข้า- ออกอาคาร ลดการสัมผัสพื้นผิวสาธารณะ และลดความหนาแน่นจากากรอคิว
6) N-Never Forget Face Mask ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และงดการให้บริการผู้ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยในทุกกรณี
7) T-Take in More Fresh Air ฝ่ายวิศวกรรมตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และระบบระบายอากาศข องอาคารให้มีความพร้อมอยู่เสมอและพิจารณาการเติมอากาศจากภายนอ กอย่างเต็มศักยภาพ
8) I-Increase Surface Cleaning Schedule ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดจุดสัมผัสอยู่เสมอ อาทิ ห้องน้ำ ราวจับ ลิฟต์ ปุ่มกดลิฟต์ทุกครึ่งชั่วโมง ทั้งนี้ทางอาคารมีการติดตั้งใช้ลิฟท์ ระบบ Destination control ซึ่งช่วยลดจำนวนครั้งการสัมผัส เรียกลิฟท์โดยไม่ต้องกดปุ่ม อีกทั้ง พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื่นที่ส่วนกลางทุกสัปดาห์
9) V-Visitor & Parking Card Cleaning ทำความสะอาดบัตรขึ้นอาคาร และบัตรจอดรถทุกรอบการใช้งานด้วยแอลกอฮอลล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนส่งให้กับผู้ใช้บริการ
10) E-Enhance Building Automate Services ใช้การบริหารจัดการงานอาคารแบบอัตโนมัติ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาหน้างานจากระบบ ช่วยเว้นระยะห่างในการทำงาน ลดการสัมผัสระหว่างช่างอาคารและบุคคลภายในพื้นที่สำนักงาน
บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและขอความร่วมมือผู้เช่าและผู้ใช้อาคารทุกท่านปฏิบั ติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด 1) ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสำนักงานและภายในอาคาร 2) ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ หรืออย่างน้อยก่อนจับบริเวณใบหน้าและก่อนทานอาหาร 3) เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตรในการพูดคุยและการนั่งทำงาน 4) ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อในสถานที่ทำงาน
© 2021 Marketthink. All rights reserved.