KTAM ชูนวัตกรรมใหม่ “การันตีการลงทุน”

KTAM ชูนวัตกรรมใหม่ “การันตีการลงทุน”

9 มิ.ย. 2021
บลจ.กรุงไทย เสนอขาย “กองทุนเปิดเคแทม การันตี 90” นวัตกรรมใหม่ของการลงทุนในกองทุนรวม โดยการรับประกัน จะรับประกันมูลค่าของหน่วยลงทุนสูงถึง 90% ของมูลค่าสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไว้นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน และมูลค่าที่รับประกันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มูลค่าหน่วยลงทุนขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ เปิดเสนอขายครั้งแรกในวันที่ 10-16 มิถุนายน 2564
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในยุคที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ สภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และการเมือง มีความไม่แน่นอน อาจทำให้การรับความเสี่ยงในทุกวันนี้มีความท้าทายมากขึ้นกว่าเดิม และนักลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงเพื่อคาดหวังผลตอบแทนจากเงินออมของตัวเอง ทำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนต้องแสวงหากลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นรักษาเงินลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดีควบคู่ไปพร้อมกัน วันนี้ KTAM จึงเสิร์ฟนวัตกรรมใหม่ของการการันตีการลงทุน ด้วยกองทุนเปิดเคแทม การันตี 90 (KT-G90) ที่สามารถสร้างผลการดำเนินงานผ่านกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก(active) และยืดหยุ่น(flexible) ภายในกรอบการลงทุนที่กว้างและกระจายในทุกประเภทสินทรัพย์ไปพร้อมๆ กับการปกป้องเงินลงทุนตามสัดส่วนที่กำหนดอย่างถาวร โดยมีผู้รับการประกัน โดยผู้รับประกันมีเครดิตเรทติ้ง (the “Guarantor”) (A+ Fitch Ratings)
“กองทุนเปิดเคแทม การันตี 90 (KT-G90) นับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการการันตีการลงทุน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากการลงทุนในสินทรัพย์ไร้ ความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว เพราะกองทุนเน้นสร้างการเติบโตของเงินลงทุนผ่านกลยุทธ์การบริหารเชิงรุกที่มีรากฐา นมาจากการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน มีเป้าหมายหลักในการสร้างผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุด ณ เวลานั้นๆ ภายใต้การจำกัดความเสี่ยงการลงทุน ทั้งยังรับประกันเงินลงทุนบางส่วนอย่างถาวรผ่านข้อผูกพันการรับประกันโดยผู้รับประกัน ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีชื่อเสียงและมีประวัติผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ยา วนานและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาเป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการการลงทุนของกองทุน”
กองทุนเปิดเคแทม การันตี 90 (KT-G90) จะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้ในสัดส่วนตั้งแต่ 0%-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสถาวการณ์ในแต่ละขณะ กองทุนจะรับประกันเงินลงทุนของกองทุน โดยทุกๆ วันทำการซื้อขายจะมีการรับประกันมูลค่าหน่วยลงทุนไว้ที่ 90% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไว้ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มูลค่าหน่วยลงทุนขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่
Tag:KTAM
© 2021 Marketthink. All rights reserved.