เซ็นทรัลพัฒนา อนุมัติเข้าซื้อหุ้น 30% ใน “สยามฟิวเจอร์” มูลค่า 7,700 ล้าน ต่อจาก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

เซ็นทรัลพัฒนา อนุมัติเข้าซื้อหุ้น 30% ใน “สยามฟิวเจอร์” มูลค่า 7,700 ล้าน ต่อจาก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

5 ก.ค. 2021
เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (SF) ผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้า เช่น เมกา บางนา, เอสพลานาด, ลา วิลลา, เจ อเวนิว, ดิอเวนิว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) อนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัทฯ”)
เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SF จาก บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) (“ผู้ขาย”)
รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อขายทั้งสิ้น 647,158,471 หุ้น
หรือคิดเป็น 30.36% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF
ในราคาซื้อขายหุ้นละ 12.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,765.9 ล้านบาท
คาดว่าจะซื้อหุ้น SF โดยปราศจากภาระติดพันจากผู้ขายแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564
2) ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ SF ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 12.00 บาท ภายในวงเงินประมาณ 17,817 ล้านบาท (“การทำคำเสนอซื้อ”)
โดยภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อบริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเพิกถอน SF ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หากมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
ในส่วนของทางฝั่ง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก็ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้น SF ที่บริษัทถืออยู่จำนวน 647,158,471 หุ้น หรือคิดเป็น 30.36% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ให้กับ CPN ในราคาหุ้นละ 12 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 7,765.9 ล้านบาท เช่นเดียวกัน
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.