บอร์ดดีอี เคาะแผนยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติ 7 ปี ตั้งเป้าสร้างทรัพยากรบุคคลด้าน AI ให้ได้ 7 แสนคน

บอร์ดดีอี เคาะแผนยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติ 7 ปี ตั้งเป้าสร้างทรัพยากรบุคคลด้าน AI ให้ได้ 7 แสนคน

14 ก.ค. 2021
วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี)
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้ ได้นำเสนอวาระเพื่อพิจารณา “แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2564 - 2570)”
โดยแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะแบ่งเป็น
ชุดโครงการระยะเร่งด่วน ดำเนินการภายใน 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)
มีเป้าหมายเพื่อการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านกำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ส่งเสริมผู้ประกอบการหน้าใหม่, การพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ AI เพื่อช่วยยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพประชาชน
สำหรับโครงการระยะเร่งด่วน ที่จะดำเนินการช่วง 2 ปีนี้ มุ่งเน้นการเตรียมพร้อมกำลังคนด้าน AI ของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ นำร่องใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ด้านการแพทย์และสุขภาวะ, การเกษตรและอาหาร, การใช้งานและบริการภาครัฐ
โดยได้เน้นย้ำถึงการสร้างบุคลากรขึ้นมารองรับ ทั้งในส่วนของกำลังคนที่ผลิตได้จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลในมิติต่าง ๆ
เพื่อให้ AI สามารถช่วยยกระดับมูลค่าของธุรกิจ หรือบริการที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ AI ตามแผนงาน 7 ปี
ว่าจะสร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศที่มีศักยภาพ ตามสาขาความต้องการด้าน AI เพิ่มขึ้น 20% ต่อปี หรือประมาณ 7 แสนคน ใน 7 ปี
เกิดการลงทุนด้าน AI ในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 10% ต่อปี หรือ 3 หมื่นราย ใน 7 ปี
เกิดธุรกิจใหม่และนวัตกรรมบริการที่ใช้เทคโนโลยี AI เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 700 ราย ใน 7 ปี
ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ
© 2021 Marketthink. All rights reserved.