ผลประกอบการ Q2/2564 CENTEL สถานะการเงินแข็งแกร่งต้านวิกฤต ที่ดินมูลค่าเพิ่ม หนี้ต่อทุนต่ำ สภาพคล่องสูง

ผลประกอบการ Q2/2564 CENTEL สถานะการเงินแข็งแกร่งต้านวิกฤต ที่ดินมูลค่าเพิ่ม หนี้ต่อทุนต่ำ สภาพคล่องสูง

11 ส.ค. 2021
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องดีขึ้นจากสิ้นปี 2563 เป็น 0.7 เท่า อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงป็น 1.2 เท่า ดีขึ้นจากสิ้นปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของส่วนผู้ถือหุ้นเนื่องจากการตีราคาที่ดินเป็นสำคัญ และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) ต่อส่วนผู้ถือหุ้น 0.7 เท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเงื่อนไขกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) ต่อส่วนผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 2.0 เท่า
อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมวงเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สามารถเบิกถอนได้ประมาณ 8,300 ล้านบาท ณ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเพียงพอสำหรับการดำเนินงานภายใต้ความผันผวนของธุรกิจถึงไตรมาส 4 ปี 2565 ในการใช้ไปเพื่อการดำเนินงานบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับลงทุนและดอกเบี้ยจ่าย (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า) รวมสุทธิเดือนละประมาณ 370-380 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ล้านบาท ในขณะที่ธุรกิจอาหารยังคงสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน รวมถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในมือเพียงพอในการดำเนินงานและการลงทุน
ไตรมาส 2/2564: บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,690 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2563: 2,336 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 354 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึ้น 15%) โดยสัดส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงแรมต่อรายได้จากธุรกิจอาหาร อยู่ที่ 12%: 88% (ไตรมาส 2/2563: 6% : 94%) ขณะที่กำไรขั้นต้นรวม 1,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 55% ของรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น) ลดลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 2/2563: 57%) บริษัทฯมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวม 302 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2563: 439 ล้านบาท) ลดลง 137 ล้านบาท (หรือลดลง 31%) จากไตรมาส 2/2563 โดยคิดเป็นอัตรากำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ ต่อรายได้รวม (% EBITDA) 11% ลดลงเทียบกับปีก่อน (ไตรมาส 2/2563: 19%) บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 652 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 186 ล้านบาท หรือ -40% เทียบปีก่อน อย่างไรก็ดี เมื่อรวมรายการพิเศษจากการกลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 45 ล้านบาท บริษัทฯขาดทุนสุทธิ 607 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 141 ล้านบาท หรือ -30% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
6 เดือน ปี 2564: บริษัทฯมีรายได้รวม 5,463 ล้านบาท (6 เดือน ปี 2563: 6,938 ล้านบาท) ลดลง 1,475 ล้านบาท (หรือลดลง 21%) โดยสัดส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงแรมต่อรายได้จากธุรกิจอาหารอยู่ที่ 15%:85% (สำหรับ 6 เดือนปี 2563: 28%:72%) ขณะที่กำไรขั้นต้นรวม 2,947 ล้านบาท ลดลง 949 ล้านบาท หรือลดลง 24% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 56% ของรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น) ลดลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (6 เดือน ปี 2563: 58%) บริษัทฯมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวม 788 ล้านบาท (6 เดือน ปี 2563: 1,492 ล้านบาท) ลดลง 704 ล้านบาท (หรือลดลง 47%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นอัตรากำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ ต่อรายได้รวม (% EBITDA) 14% ลดลงเทียบปีก่อน (6 เดือน ปี 2563: 22%) บริษัทฯมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 1,127 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 652 ล้านบาท เทียบปีก่อน (หรือ -137%) ทั้งนี้ หากรวมรายการพิเศษกลับรายการ (สำรอง) ด้อยค่าของสินทรัพย์ บริษัทฯจะมีขาดทุนสุทธิ1,082 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 571 ล้านบาท เทียบปีก่อน (หรือลดลง 112%)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯมีโรงแรมภายใต้การบริหารงานทั้งสิ้น จำนวน 84 โรงแรม (17,224 ห้อง) แบ่งเป็นโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 44 โรงแรม (7,819 ห้อง) และเป็นโรงแรมที่กำลังพัฒนา 40 โรงแรม (9,405 ห้อง) ในส่วน 44 โรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วนั้น 18 โรงแรม (4,443 ห้อง) เป็นโรงแรมที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ และ 26 โรงแรม (3,376 ห้อง) เป็นโรงแรมที่อยู่ภายใต้สัญญาบริหาร สำหรับธุรกิจอาหาร CENTEL มีจำนวนร้านอาหารที่เปิดดำเนินการรวม 1,205 สาขา ดังนี้ 1.เคเอฟซี (286) 2.มิสเตอร์โดนัท (374) 3.โอโตยะ (45) 4.อานตี้แอนส์ (192) 5.เปปเปอร์ลันช์ (45) 6.ชาบูตง ราเมน (17) 7.โคลด์สโตน ครีมเมอรี่ (16) 8.โยชิโนยะ (22) 9.เดอะ เทอเรส (10) 10.เทนยะ (14) 11.คัตสึยะ (42) 12.อร่อยดี (27) 13. เกาลูน (9) 14. อาริกาโตะ (58) 15. แกร๊บคิทเช่น บาย เอเวอรีฟู้ด (11) 16. สลัดแฟคทอรี (14) 17. บราวน์ คาเฟ่ (11) 18. คาเฟ่ อเมซอน – เวียดนาม (6) 19. ส้มตำนัว (6)
Tag:CENTEL
© 2021 Marketthink. All rights reserved.