กลยุทธ์วางแผนการเงินมุ่งสู่ความมั่งคั่งหลังถอดบทเรียนโควิด-19

กลยุทธ์วางแผนการเงินมุ่งสู่ความมั่งคั่งหลังถอดบทเรียนโควิด-19

10 ก.พ. 2022
ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดสัมมนาออนไลน์ ให้กับลูกค้ากลุ่ม Wealth ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนโควิดก้าวผ่านพิษเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง” โดยมี ดร. สาธิต  ผ่องธัญญา  ผู้อำนวยการอาวุโส  Estate  Planning and  Family office ธนาคารไทยพาณิชย์ นายชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ  นักแสดง ผู้กำกับและเจ้าของกิจการ และนายนิพพิชฌน์  โกวิทวณิชกานนท์    นักวางแผนการเงิน CFP® เพื่อเป็นกลยุทธ์และแนวทางให้กับลูกค้าในการวางแผนการเงินและบริหารทรัพย์สินให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติต่างๆไปได้อย่างมั่นคง จากการถอดบทเรียนของโควิด-19   
ดร.สาธิต ผ่องธัญญา ผู้อำนวยการอาวุโส  Estate Planning  and Family office  ธนาคารไทยพาณิชย์  กล่าวว่า การวางแผนการเงินและการบริหารจัดการทรัพย์สินมีความสำคัญต่อความมั่งคั่งทางการเงินในอนาคต   เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้สถานะทางการเงินแต่ละบุคคลมีความมั่นคง และลดความเสี่ยงในการดำรงชีวิต  โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติ เช่นบทเรียนจากโควิด- 19  ที่บางครอบครัวสูญเสียเสาหลักอย่างกะทันหัน และประสบปัญหาเรื่องการส่งต่อทรัพย์สิน จากความล่าช้าในการจัดตั้งผู้จัดการมรดก หรือความไม่สะดวกในการเดินทางไปทำธุรกรรมในช่วง Lock down 
การวางแผนทางการเงินให้สมบูรณ์แบบ ควรจะมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของทรัพย์สิน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  1) จัดทำพินัยกรรม  เป็นการจัดทำเอกสารสำคัญที่แต่ละบุคคลมีสิทธิในการกำหนดว่าสินทรัพย์ของตนเองเมื่อเสียชีวิตจะให้มีการปฏิบัติต่อทรัพย์มรดกอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของทรัพย์สิน  2) การจัดการโดยระบบการให้  เพื่อมอบทรัพย์สินในขณะที่มีชีวิตอยู่ให้ทายาท  ทั้งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์  โดยดูหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีประกอบ   3)  การจัดทำ โฮลดิ้ง คอมพานี  เหมาะสำหรับธุรกิจครอบครัวแบบกงสี สามารถจัดตั้งบริษัทเพื่อดูแลธุรกิจ (Operating company) และจัดตั้งอีกบริษัทสำหรับการบริหารเงินของครอบครัว (Family investment company) เพื่อต้องการให้ทรัพย์สินที่ใช้ในธุรกิจและทรัพย์สินในส่วนของเงินออมหรือเงินลงทุน มีการแบ่งสินทรัพย์ในการบริหารที่ชัดเจน  เป็นโครงสร้างที่ดีสำหรับครอบครัวนักธุรกิจที่มีสมาชิกจำนวนมาก  และต้องการความชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการ 4) การทำประกันชีวิต เป็นการบริหารความเสี่ยงที่อยู่บนความเหมาะสมของแต่ละบุคคล  เป็นการสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่ครอบครัว  
พร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย   โดยเงินที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้  ไม่ถือเป็นทรัพย์มรดกจึงไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก  และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5) เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสินทรัพย์แบบใหม่ๆ  เช่น  การลงทุน ในรูปแบบของ Property  backed loan โดยการนำที่ดินมาจำนองกับธนาคาร และนำเงินมาบริหาร โดยการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามความเสี่ยงที่รับได้  อยู่ภายใต้การดูแลของทีมที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคาร  เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี   แม้หักดอกเบี้ยจ่าย และภาษีที่ดินแล้วก็ตาม  ดีกว่าการปล่อยที่ดินรกร้าง และไม่ได้ใช้ประโยชน์  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำให้เงินงอกเงย โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหม่ 
นายนิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ นักวางแผนการเงิน CFP®  FWD ประกันชีวิต กล่าวว่า  คนส่วนใหญ่ในวัยทำงานจะอยู่ในสถานะ  sandwich generation  กลุ่มคนที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างทั้ง ครอบครัวตนเอง  พ่อแม่ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราต้องการการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆโดยภาระต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถบริหารจัดการได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ดี  จากสถิติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ปัจจุบันคนไทยมีอายุยืนขึ้น ผู้ชายอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 73  ปี   ผู้หญิง 78 ปี และทุกๆ 3   ปี คนจะอายุยืนขึ้น  1 เดือน  โดยมี  54 %  ต้องการให้ลูกหลานเลี้ยงดู    กลุ่มคนรุ่นใหม่จึงมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นเพราะต้องการมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตและอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดูแลครอบครัวได้ ผลิตภัณฑ์ประกันเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุน เพื่อปกป้องตัวเองทางด้านสุขภาพและชีวิต เป็นหลักประกันเมื่อทำธุรกิจ เพื่อให้เกิดความอุ่นใจ และสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างมั่นคง
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประกันมีการพัฒนา และตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากขึ้น เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) โดยผู้ลงทุนจะได้รับทั้งความคุ้มครองและโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมชั้นนำที่ผ่านการคัดเลือก มีพอร์ตการลงทุนที่แนะนำให้อ้างอิง ได้รับผลตอบแทนตามช่วงเวลาที่กำหนด และเป็นทรัพย์สินส่งต่อให้กับทายาท กรณีเสียชีวิต ซึ่งผลตอบแทนสามารถส่งต่อให้ผู้รับผลประโยชน์ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านผู้จัดการมรดก 
ล่าสุดผลิตภัณฑ์ใหม่   SCB   EXPERT  LINK   ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันอย่างแท้จริง   สามารถเลือกระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันภัยได้  แบบ  7  ปี  หรือ 12 ปี  พร้อมรับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี  และคุ้มครองสูงถึง 40 หรือ 60 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี   ด้วยวงเงินแบบไม่ตรวจสุขภาพ สูงถึง 60 ล้านบาท เพียงตอบคำถามสุขภาพ อย่างไรก็ดี การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย  นอกจากนี้  ตลอดอายุกรมธรรม์จะได้รับโบนัสพิเศษถึง 3 ต่อ โดยต่อที่ 1  รับโบนัสพิเศษเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยครบ   ต่อที่ 2  รับโบนัสพิเศษรายปีก่อนเกษียณ  และต่อที่ 3   รับโบนัสพิเศษรายเดือนหลังเกษียณ และหากผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง จะได้รับโบนัสพิเศษสูงถึง 2  เท่าอีกด้วย ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์  อย่างไรก็ตาม การวางแผนการเงินควรที่จะทำทันที เพราะเหตุการณ์บางอย่างอาจจะเกิดแบบฉุกเฉิน   ถ้ามีการวางแผนการเงินจะช่วยให้เราอุ่นใจได้ในระยะยาว 
นายชาตโยดม  หิรัณยัษฐิติ  นักแสดง  ผู้กำกับและเจ้าของกิจการ  กล่าวว่า  ในช่วงโควิด-19  กองถ่ายละครหยุด  กิจการร้านแพนเค้ก คาเฟ่    ปิดจำหน่าย  เพราะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับนั่งทานที่ร้าน   จากวิกฤติโควิด- 19   ในครั้งนี้ คิดว่าเราทุกคนต้องรอด ไม่มีการ Lay off  พนักงาน  ไม่ลดเงินเดือน  ทุกคนต้องสู้ไปด้วยกัน    จึงได้เกิดกลยุทธ์คิดใหม่ทำใหม่  โดยปรับเปลี่ยนเมนูอาหารใหม่ให้สามารถ  Delivery  ได้ และเป็นแบบ Frozen  โดยคุณภาพเหมือนทานที่ร้าน  และที่สำคัญทำให้ตระหนักเห็นถึงความจำเป็นเรื่องการวางแผนการเงิน   เนื่องจากมีภาระต้องดูแลพ่อแม่และครอบครัว   โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเงินมากเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณ โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน  จึงได้ลงทุนหลากหลายประเภท  ทั้งประกัน  กองทุนรวมประเภทต่างๆ และธุรกิจของตนเอง เพื่ออนาคตที่มั่นคงทางการเงินในระยะยาว 
“โควิด-19  ระลอกแรกไม่มีใครตั้งรับได้ทัน เพราะระบาดเร็วมาก  เป็นเสมือนบทเรียนให้เราต้องเริ่มคิด และวางแผนการเงิน เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าไม่มีการวางแผนที่ดี  จะได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตแน่นอน  จึงวางแผนจัดสรรเงิน ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก  และต้องเตรียมเผื่ออนาคตอีก 1  ปีข้างหน้า  หากโควิด- 19  ยังไม่จบ   เราจะอยู่อย่างไร  เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้  การวางแผนการเงินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  และถ้าคิดอย่างเดียว และไม่ลงมือทำก็จะไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้  เพราะตั้งเป้าหมายว่าเราอยากมี peace of mind เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างไร้ความกังวลแม้เจอวิกฤติ เลยหาความรู้เรื่องการลงทุนเยอะมาก ถ้าจะนำเงินไปลงทุนในอะไร หรือเราจะฝากความหวังของชีวิตเราไว้ตรงไหน  จะต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่เราจะทำด้วย เพื่อที่วันใดมีวิกฤติ ก็สามารถนำเงินที่ลงทุนมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ และการมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินที่เข้าใจเรา นอกจากจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นคงและส่งต่อไปยังลูกๆ ได้ด้วยครับ” นายชาตโยดม  กล่าว 
รับประกันภัย โดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 
ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันเท่านั้น
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ลักษณะสินค้า ความคุ้มครองเงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนและทำประกันทุกครั้ง
เงื่อนไข ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ และบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด 
การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00น.) หรือ fwd.co.th  
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลของท่าน และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา หรือสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777 
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.