ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนร่วมสัมผัสประสบการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ในงาน “Cultural Learning Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม”  29 - 30 เมษายน ศกนี้ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนร่วมสัมผัสประสบการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ในงาน “Cultural Learning Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม” 29 - 30 เมษายน ศกนี้ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

21 เม.ย. 2022
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เตรียมจัดงาน “Cultural Learning Living Together เรียนรู้  อยู่ร่วม” ชวนผู้สนใจร่วมสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายจากชุมชนชาติพันธุ์ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย กับหลากหลายกิจกรรม ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ สนุกกับกิจกรรมเวิร์คช็อป เลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานคราฟท์จากชุมชนชาติพันธุ์ พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรมที่รวมไว้ในงานเดียว 29 – 30 เมษายนนี้ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)กล่าวว่าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หรือ ศมส. เป็นองค์กรจัดการข้อมูลความรู้ด้านมานุษยวิทยาเพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้สังคมบนฐานความเข้าใจและเท่าทันอคติทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังได้ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อเสริมศักยภาพชุมชน และให้ชุมชนท้องถิ่นได้เห็นคุณค่าของตนเอง โดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อดึงศักยภาพของชุมชนมาใช้ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
“ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้เตรียมจัดงาน “Cultural Learning Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม”เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมที่หลากหลายจากชุมชนชาติพันธุ์ ผ่าน 3 กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่
นิทรรศการ “วิถีชีวิตชาติพันธุ์: สมดุล ยั่งยืน” นิทรรศการกลางแจ้งที่ให้ความรู้สึกเสมือนเข้าไปอยู่ในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ นำเสนอเรื่องราวการทำงานร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนเรื่อง “พื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์” และผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
“ตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์”จัดแสดงสินค้าจากหลากหลายชุมชนชาติพันธุ์และเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมากว่า 30 ปี พร้อมชมนิทรรศการชุมชนต้นแบบพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้ง 5พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย, ชุมชนบ้านดอยช้างป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน, ชุมชนบ้านพุเม้ยง์ (ภูเหม็น) อ.ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี, ชุมชนบ้านทับตะวัน อ. ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และชุมชนมานิ เทือกเขาบรรทัด
“WORKSHOP” ร่วมสนุกกับการเล่นบอร์ดเกมมานุษยวิทยาเรียนรู้วัฒนธรรม และกิจกรรมเวิร์คช็อปศิลปะผ้ามัดย้อมของชาติพันธุ์, ชิมกาแฟชาติพันธุ์, สัมผัสรสน้ำผึ้งจากยอดดอยและชายทะเล, สาธิตอาหารชาติพันธุ์ ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และวงดนตรีจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศมส. จัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ให้สามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความสมดุลในการคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมที่แตกต่างในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ซึ่งกันและกัน เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันในสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป” ดร.นพ.โกมาตร กล่าว
มา “เรียนรู้” เพื่อ “อยู่ร่วม” กัน ในงาน“Cultural Learning Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม” ในวันที่ 29 - 30 เมษายน 2565 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โทร 02 880 9429 ต่อ 3834 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sac.or.th หรือwww.facebook.com/sac.anthropology 
© 2022 Marketthink. All rights reserved.