เพราะเคมีภัณฑ์อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด! ทำความรู้จัก ‘เอสซีจี เคมิคอลส์’ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

เพราะเคมีภัณฑ์อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด! ทำความรู้จัก ‘เอสซีจี เคมิคอลส์’ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

14 มิ.ย. 2022
หากพูดถึงเคมีภัณฑ์ ผู้คนรู้จักกันมากน้อยแค่ไหน
แต่ถ้าอธิบายว่าสินค้าใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของเรา เช่น บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ท่อส่งน้ำ สายเคเบิล ชิ้นส่วนยานยนต์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ล้วนผลิตมาจากเคมีภัณฑ์แทบทั้งนั้น คงจะทำให้เรามองเห็นภาพเคมีภัณฑ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักธุรกิจของบริษัทหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการผลิตสินค้าเหล่านี้ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นบริษัทที่มีแนวคิดที่น่าสนใจและไม่ธรรมดา
‘เอสซีจี เคมิคอลส์’ หรือ SCGC ผู้นำแห่งธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน โดยเริ่มดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2526 ถึงวันนี้ก็ร่วมเกือบ 40 ปี โดย SCGC มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์ (Olefins)) ไปจนถึงขั้นปลาย ได้แก่ พอลิเมอร์ (Polymer) หรือเม็ดพลาสติกหลักทั้ง 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน (Polyethylene) พอลิโพรพิลีน (Polypropylene) และพอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride) และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อตอบสนองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สำคัญ เช่น การขยายตัวของเมือง ความยั่งยืน การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงาน การดูแลสุขภาพ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมปลายทาง ดังนี้
• สินค้าคงทนสำหรับการใช้งานในโครงสร้างพื้นฐาน
• บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องอุปโภคบริโภค
• ชิ้นส่วนยานยนต์
• สินค้าและอุปกรณ์สำหรับกลุ่มการแพทย์และสุขภาพ
• โซลูชันพลังงาน
โดยสินค้านวัตกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคม เพิ่มความสะดวกสบาย และปลอดภัย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้ตัวผู้คน จากนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ของ SCGC ได้แก่ ท่อทนแรงดันส่งน้ำประปา บรรจุภัณฑ์อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ ถุงน้ำเกลือ สายน้ำเกลือ และรถเข็นผู้ป่วยอัจฉริยะ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถือเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products: HVA) ของ SCGC
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความก้าวหน้า ด้วยระบบสาธารณูปโภค การแพทย์ การคมนาคมขนส่ง และพลังงาน โดยไม่ลืมที่จะใส่ใจดูแลการดำรงชีวิตของผู้คนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้สะดวก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานและความปลอดภัย ลดมลภาวะที่จะส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศของโลก ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพชีวิตของผู้คนให้ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้คนทุกช่วงวัย
ปัจจุบัน SCGC ได้จับมือกับพันธมิตรหลายราย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้บริโภค อย่างยูนิลีเวอร์ (Unilever) สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงเพื่อผู้บริโภคครั้งแรกของประเทศไทย และยังจับมือกับคาร์กิลล์ (Cargill) พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุชนิดเดียวเพื่อง่ายต่อการรีไซเคิล (Mono-material packaging) สำหรับเนื้อสังเคราะห์จากพืช และเบทาโกร (Betagro) พัฒนาถุงจากเทคโนโลยี SMX™ ที่มีความแข็งแรง ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมภายใต้ “SCGC GREEN POLYMER™” ซึ่งเป็นโซลูชันพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
(1) REDUCE เป็นการลดใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเทคโนโลยี SMX™ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง ที่มีความแข็งแรงและความเหนียวทำให้ช่วยลดความหนา ลดพลังงาน และลดปริมาณเม็ดพลาสติกในการผลิตชิ้นงานให้น้อยลง
(2) RECYCLABLE โซลูชันเพื่อเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ใช้วัสดุเป็นพลาสติกประเภท PE หรือ PP ชนิดเดียวทั้งชิ้นงาน (Mono-material Packaging) เพื่อให้สามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(3) RECYCLE นำพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนมาผ่านกระบวนการ เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR) ช่วยลดปริมาณขยะและลดการใช้ทรัพยากร และผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก Global Recycled Standard หรือ GRS ที่รับรองแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ผลิตเม็ดพลาสติกแบบรีไซเคิลได้ และกระบวนการ Advanced Recycling เพื่อเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วชนิดที่ยากต่อการรีไซเคิล ให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับผลิตเม็ดพลาสติกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไปผลิตเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเม็ดพลาสติกใหม่ (virgin resin)
(4) RENEWABLE โซลูชันเพื่อให้เกิดเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ หรือทำจากทรัพยากรที่ปลูกทดแทนได้
Bio Compostable โซลูชันเพื่อเกิดเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผ่านการรับรองว่าย่อยสลายทางชีวภาพได้จริงจากสถาบันชั้นนำของโลก DIN CERTCO เยอรมนี, Bio-Based อีกหนึ่งโซลูชันในการผลิตพลาสติก ที่หันมาใช้ทรัพยากรที่สามารถปลูกทดแทนได้ใหม่อย่างพืช สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ซึ่ง SCGC ได้มีการร่วมมือกับผู้นำด้านพลาสติกชีวภาพระดับโลกอย่าง บราสเคม (Braskem) ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันผลักดันการผลิตพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย
นอกจากนั้น SCGC ยังมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนใน 3 มิติซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของ ESG ได้แก่
มิติที่หนึ่ง: ด้านสิ่งแวดล้อม โดย SCGC ตั้งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดย SCGC มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20% ภายในปี 2573 (เปรียบเทียบกับปีฐาน 2564) รวมถึง ขยายผลิตภัณฑ์กลุ่มพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN POLYMER) เป็น 1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2573
มิติที่สอง: ด้านสังคม โดยมุ่งมั่นดูแลสุขอนามัยของพนักงาน ลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและโรคภัยจากการทำงานให้เป็นศูนย์ และส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม กำหนดเป้าหมายจำนวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์ รวมถึงสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชน กำหนดเป้าหมายได้รับการประเมินความพึงพอใจจากชุมชนมาบตาพุดที่อยู่รอบโรงงานไม่ต่ำกว่า 90%
มิติที่สาม: ด้านบรรษัทภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ กำหนดเป้าหมายการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและการหยุดชะงักทางธุรกิจเป็นศูนย์ เช่นเดียวกันกับในด้านนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มีเป้าหมายในการนำมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเห็นผลได้จริง โดยจัดทำคู่มือเพื่อใช้สื่อสารเป็นแนวทางด้านการปฏิบัติ และกำหนดให้พนักงานทุกระดับต้องผ่านการทำแบบทดสอบด้านจริยธรรม (Ethics Testing) 100%
ล่าสุด SCGC ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลหรือไฟลิ่งเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หลังจากแผนการขาย IPO ผ่านบอร์ดของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทยแล้ว โดยลำดับถัดไปต้องรอให้ ก.ล.ต. พิจารณาอนุมัติแบบไฟลิ่งก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอขายหุ้น IPO ได้
คาดว่า SCGC จะเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของไทย ด้วยศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตอย่างต่อเนื่องไปกับการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม SCGC จะแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือกับทุกความท้าทาย และเชื่อว่าท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความท้าทายใหม่ ๆ อยู่เสมอ ก็จะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถในการบริหารจัดการของ SCGC
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.