SCBX ประกาศพันธกิจ มุ่งสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงิน NET ZERO ภายในปี 2050

SCBX ประกาศพันธกิจ มุ่งสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงิน NET ZERO ภายในปี 2050

11 ก.ค. 2022
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อจำกัดอุณหภูมิโลกเฉลี่ยให้สูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส และจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อควบคุมไม่ให้เพิ่มสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส
เป็นข้อตกลงครั้งสำคัญที่จะชะลอการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประชาคมโลก เพื่อหยุดยั้งความหายนะของสภาพแวดล้อมที่กำลังจะมาถึง
รัฐบาลและบริษัทระดับโลกได้ร่วมกันเร่งการออกนโยบาย และประสานความร่วมมือเพื่อหยุดยั้งหายนะภัยให้ทันภายในปี 2050 ที่จะถึง
กลุ่ม SCBX Group ตระหนักถึงบทบาทสำคัญและความรับผิดชอบต่อสังคม และคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นมาในโลกที่อาจจะประสบกับสภาวะสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายกว่าเดิมมาก
กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วมในการหยุดยั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกรูปแบบเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยตั้งพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพันธกิจหลักในการสนับสนุนข้อตกลงโลก
ที่จะทำให้กลุ่มธุรกิจที่ SCBX ดูแลอยู่ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) จากการดำเนินงานภายในปี 2030 และจากการให้สินเชื่อและการลงทุนภายในปี 2050
ตามที่ประชาคมโลกได้ตกลงใน Paris Agreement ไว้ ผ่านยุทธศาสตร์สำคัญสี่ประการด้วยกัน
1) กลุ่ม SCBX จะมุ่งปรับเปลี่ยนแก้ไขกระบวนการการดำเนินงานและการจัดการภายในด้านพลังงาน
พร้อมลงทุนให้มีการใช้พลังงานสะอาด และการปล่อยคาร์บอนที่ต่ำที่สุด
ทั้งด้านการบริหารจัดการอาคาร (Smart Building) การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทดแทนยานพาหนะปัจจุบันทั้งหมด
2) กลุ่ม SCBX ได้ตั้งวงเงินสินเชื่อ 200,000 ล้านบาท ภายในปี 2030 สำหรับการปล่อยสินเชื่อสำหรับธุรกิจหรือโครงการที่ต้องการมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการสร้างการรับรู้อย่างเข้มข้น
พร้อมช่วยให้คำปรึกษาและวางแผนให้กับธุรกิจที่มีความประสงค์ที่จะมุ่งสู่ Net Zero จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
3) กลุ่ม SCBX จะเข้าร่วมลงทุนในกองทุนระดับโลกและบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีในการดักจับและกักเก็บ การใช้ประโยชน์ รวมถึงการลดและการกำจัดคาร์บอน ในวงเงินเบื้องต้นที่ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 7,200 ล้านบาท)
และจะลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการลดคาร์บอนในวงกว้าง เช่น แพลตฟอร์มการให้เช่ายานพาหนะ EV
4) กลุ่ม SCBX จะนำตัวเองเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก ด้วยการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของ PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) และการกำหนดเป้าหมายให้สองคล้องกับ Paris Agreement ตามมาตรฐาน SBTi (Science Based Targets Initiative)
ซึ่งกลุ่ม SCBX เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของไทยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก PCAF และ SBTi รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศตามมาตรฐาน TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)
เพื่อยกระดับความโปร่งใสอย่างเข้มข้นที่จะบรรลุเป้าหมายในทุกภาคส่วนให้ได้
© 2022 Marketthink. All rights reserved.