SCB จับมือ กทม. เปิด “สนามรวมสุข” สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็ก แห่งแรกในสวนสาธารณะ กทม.

SCB จับมือ กทม. เปิด “สนามรวมสุข” สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็ก แห่งแรกในสวนสาธารณะ กทม.

16 ก.ค. 2022
ปฏิเสธไม่ได้ว่า สถาบันที่มีบทบาทและความสำคัญมากที่สุดในสังคม ก็คือ สถาบันครอบครัว
เพราะการที่จะปลูกฝังให้คนคนหนึ่ง เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเป็นหนึ่งแรงสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจได้นั้น
ต้องเริ่มจากการที่พ่อแม่ มอบความรัก ความอบอุ่น ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ให้กับลูกรักตัวน้อย อย่างใส่ใจ
โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักถึงเรื่องนี้ดี และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน
ผ่านการสนับสนุนให้เกิดสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งและอบอุ่น ซึ่งจะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม
รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและสังคม เป็นทอด ๆ ต่อไป
ล่าสุดทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงได้ให้การสนับสนุนเพื่อก่อสร้าง “สนามรวมสุข”
สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็ก (Balance Bike Park) ขึ้นเป็นแห่งแรกในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
โดยร่วมกับ กทม. สำนักสิ่งแวดล้อม และบริษัท จัดการลู่ปั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยมี ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานเปิด “สนามรวมสุข”
และมีผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม, ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ และผู้แทนจากบริษัท จัดการลู่ปั่นฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
สำหรับ “สนามรวมสุข” เป็นสนามจักรยานขาไถสำหรับเด็กอายุ 2-5 ขวบ
บนพื้นที่ 2,670 ตารางเมตร มีความกว้าง 1.8-2 เมตร และระยะทางประมาณ 383 เมตร
โดยสร้างอยู่ภายใน “สวนวชิรเบญจทัศ” สวนสาธารณะที่กรุงเทพมหานครออกแบบภายใต้แนวคิด “สวนแห่งครอบครัว” ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย สำหรับสมาชิกทุกเพศทุกวัยในครอบครัว
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้าง สนามรวมสุข
ที่ต้องการให้เป็นสถานที่เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัว
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กเล็ก
รวมถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฝึกการทรงตัว พัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริมน้ำใจนักกีฬา
อีกทั้งช่วยฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหาจากอุปสรรคต่าง ๆ
เพื่อเป็นประสบการณ์ ที่จะหล่อเลี้ยงให้เด็ก ๆ พัฒนาและกลายเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
สนามรวมสุข จึงเป็นพื้นที่ที่จะช่วยสร้างสีสันและรอยยิ้ม ให้ผู้ที่มาสวนวชิรเบญจทัศ โดยเฉพาะครอบครัว มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกัน
หรือก็คือเป็นศูนย์รวมการสร้างและส่งมอบความสุขสำหรับครอบครัว ตามชื่อ “สนามรวมสุข” นั่นเอง
นอกจากเรื่องสถาบันครอบครัวและสังคมแล้ว
ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
เพราะปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ถ้ามีสภาพแวดล้อมที่ดีและบรรยากาศที่ร่มรื่น ก็ย่อมส่งผลเชิงบวกต่อสภาพจิตใจ และคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ไม่มากก็น้อย
ดังนั้นธนาคารไทยพาณิชย์ จึงใช้โอกาสนี้ เปิดตัวกิจกรรม “1 ต้นเพื่อโลก 1 ต้นเพื่อเรา”
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นของกรุงเทพมหานคร
ตามนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยมีจิตอาสาของธนาคารฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ สวนวชิรเบญจทัศ
และอีกส่วนหนึ่งนำไปปลูกในที่พักอาศัยของตนเอง
ซึ่งได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ยืนต้น จากกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 ต้น
พร้อมด้วยคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์
ร่วมกันปลูกต้นอินทนิล เพื่อเป็นที่ระลึกในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย
ภายใต้กิจกรรม “1 ต้นเพื่อโลก 1 ต้นเพื่อเรา” นี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ มีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครบ 100,000 ต้น ภายในระยะเวลา 4 ปี
และเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชน
ให้ตระหนักถึงความสำคัญ ร่วมกันอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงได้ส่งมอบสื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม “ผู้พิทักษ์รักษ์ต้องเลิก”
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เพื่อหวังปลูกต้นกล้าที่ดีในใจของเยาวชน ให้กลายเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ที่มีส่วนสนับสนุนการสร้างโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น..
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.