SCB คว้ารางวัล CFO ยอดเยี่ยม ในงาน IAA Awards 2021 ชูการบริหารความเสี่ยงคู่ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

SCB คว้ารางวัล CFO ยอดเยี่ยม ในงาน IAA Awards 2021 ชูการบริหารความเสี่ยงคู่ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

19 ก.ค. 2022
นายมาณพ เสงี่ยมบุตร Chief Finance & Strategy Officer บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ รับรางวัล “CFO ยอดเยี่ยม ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ประจำปี 2564” ในงานประกาศผลรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2021 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัล
นายมาณพ เสงี่ยมบุตร Chief Finance & Strategy Officer บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “รางวัล IAA Awards for Listed Companies 2021 สาขา CFO ยอดเยี่ยมของกลุ่มธุรกิจการเงิน ประจำปี 2021 นับเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาผลประกอบการได้อย่างดีเยี่ยม ท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงควบคู่การดูแลลูกค้าทุกกลุ่ม และในปีนี้ แม้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพผสานกับยุทธศาสตร์การลงทุนในธุรกิจทางการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีโอกาสทางการเติบโตและมีศักยภาพสูง เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินที่น่าชื่นชมที่สุดในอาเซียน”
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.