กลุ่มมิตรผล จัดการประกวด MITR beyond Innovation Awards 2022 จุดประกายไอเดียนวัตกรรมที่แตกต่าง เสริมสร้างธุรกิจใหม่ที่ยั่งยืน พร้อมเดินหน้าพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าให้อุตสาหกรรมน้ำตาลและ Bio-based อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มมิตรผล จัดการประกวด MITR beyond Innovation Awards 2022 จุดประกายไอเดียนวัตกรรมที่แตกต่าง เสริมสร้างธุรกิจใหม่ที่ยั่งยืน พร้อมเดินหน้าพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าให้อุตสาหกรรมน้ำตาลและ Bio-based อย่างต่อเนื่อง

25 ต.ค. 2022
ผู้บริหารกลุ่มมิตรผล ร่วมเปิดเวทีจุดประกายไอเดียนวัตกรรมกับการประกวดผลงานนวัตกรรมที่แตกต่าง สร้างธุรกิจใหม่ที่ยั่งยืน หรือ MITR beyond Innovation Awards ประจำปี 2022 เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม และสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมน้ำตาลและ Bio-based ให้พร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากลอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด SMART IDEA MAKE DIFFERENT ที่สอดรับวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนความกล้าคิด กล้าลงมือทำ การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม สร้างการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างต่อเนื่องสู่ผลลัพธ์ที่สามารถนำมาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้จริง ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแบบ Cross Function ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน สายงาน และระหว่างกลุ่มธุรกิจตลอดจนองค์กรภายนอก ณ ตึกขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ (KIC) จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา
การจัดการประกวดฯ ดังกล่าวได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและนับเป็นครั้งที่  20 ของกลุ่มมิตรผล โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วยสถาบันดิจิทัลและนวัตกรรมเอเชีย, Thailand Tech Startup Association และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เข้าร่วมการตัดสินผลงาน ซึ่งในปีนี้มีผลงานรวมทั้งสิ้นกว่า 479 ผลงาน และมีผลงานเข้าสู่รอบตัดสินมากถึง 37 ผลงาน จาก 12 กลุ่มธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ New Process Excellence, New Product & Service Excellence, New Business Excellence และ Ideate Pitching Project
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวด MITR beyond Innovation Awards 2022 มีทั้งหมด 9 รางวัล ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงผลลัพธ์การดำเนินงานจริงที่นำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาปรับใช้พร้อมกับการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มคุณภาพสินค้า ลดต้นทุน สร้างโอกาสการพัฒนาให้ผู้บริโภค สังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.