TCP Spirit ปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม ชูแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

TCP Spirit ปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม ชูแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

10 พ.ย. 2022
กลุ่มธุรกิจ TCP ชวนอาสาสมัคร TCP Spirit ลงใต้ ทำภารกิจปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “แลเมืองแร่นอง ชวนมาลองจัดการขยะ” ชูแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” มุ่งสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อให้เกิด “บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน” พร้อมผนึกความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ตั้งเป้าหมายระยะยาว 3 ปี สร้างต้นแบบการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์และการจัดการขยะแบบบูรณาการเพื่อนำไปสู่การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตต่อบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มหลังการบริโภค
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “TCP Spirit ในปีนี้เราได้ขยับมาสู่การทำกิจกรรมด้านการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ หรือ “บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน” ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เราจึงเน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับพันธมิตร ชุมชน และอาสาสมัคร ผ่านกิจกรรมที่ให้ความรู้ ความเข้าใจการจัดการเศษขยะ มาสร้างให้เกิดประโยชน์ใหม่ นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน

ในขณะเดียวกัน TCP Spirit เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยสร้างโมเดลการจัดเก็บกลับบรรจุภัณฑ์และจัดการขยะ ซึ่งเป็นโครงการยกระดับแนวปฏิบัติการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility-EPR) ที่ได้ทำงานร่วมกับ IUCN ทั้งในไทยและเวียดนาม โดยตั้งเป้าที่จะจัดเก็บขยะอย่างน้อย 730 ตัน รวมทั้งสร้างโมเดลต้นแบบความรับผิดชอบในการจัดการขยะของกลุ่มธุรกิจ TCP ภายในระยะเวลา 3 ปี”
TCP Spirit “คณะเศษสร้าง” แลเมืองแร่นอง ชวนมาลองจัดการขยะ TCP Spirit ปีนี้ปักหมุดที่จังหวัดระนอง ประตูสู่ภาคใต้ ความงดงามของชายฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องเครือข่ายพัฒนาโครงการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการปัญหาขยะ ที่กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ทำงานร่วมกับ IUCN  สำหรับครั้งนี้อาสาสมัครได้เรียนรู้ปัญหาและผลกระทบจากขยะที่บ้านหาดทรายดำ จ.ระนอง พื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลกุ้ง หอย ปู ปลา และสัตว์น้ำนานาชนิด ชาวบ้านในชุมชนจึงมีรายได้หลักจากการทำประมงพื้นบ้าน แต่ในปัจจุบันมีปัญหาปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และมีข้อจำกัดในการจัดการขยะที่กำลังเริ่มสร้างผลกระทบต่อคนในพื้นที่มากขึ้น
คุณสุปราณี กำปงซัน หัวหน้าแผนงานประเทศไทย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) กล่าวว่า“ขยะทะเลส่วนใหญ่นั้นมาจากขยะที่หลุดลอดมาจากการบริโภคและใช้สอยในครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนบกประมาณ 80% และกิจกรรมทางทะเล 20% ดังนั้นจุดเริ่มต้นที่สำคัญคือการป้องกันขยะจากครัวเรือนไม่ให้เล็ดลอดลงไปในทะเล เริ่มจากปลูกฝังองค์ความรู้เรื่องการคัดแยกและวิธีการจัดการตามประเภทให้กับคนในชุมชน เป้าหมายสูงสุดคือ ให้ชุมชนบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทำให้เป็นปกติ ไม่ได้เน้นย้ำว่าวัสดุรีไซเคิลต้องนำไปขาย
เพื่อรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น แต่เป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยกันเพื่อลดการปนเปื้อนและปกป้องมลภาวะจากขยะในพื้นที่ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารและแหล่งรายได้อย่างยั่งยืนให้กับคนในชุมชน ความร่วมมือภายใต้โครงการ TCP Spirit ในวันนี้ เป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญ เพื่อเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ และรู้ว่าปลายทางในการจัดการกับบรรจุภัณฑ์ที่มาจากการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชนเป็นอย่างไร เกิดปัญหาอะไร มีช่องว่างในการเรียกเก็บกลับคืนและนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตรงไหน ชุมชนขาดทรัพยากรอะไร นำข้อมูลที่ได้มาไปวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าใจในบทบาทของตนเองในการจัดการขยะทุกประเภทในชุมชนรวมถึงบรรจุภัณฑ์ และร่วมรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่”
นายไพบูลย์ สวาทนันท์ แพทย์ประจำตำบลหงาว จ. ระนอง ผู้นำชุมชนบ้านหาดทรายดำ กล่าวว่า “ภารกิจของเราในปัจจุบันคือการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจกับชุมชน ชี้ให้เห็นว่าน้ำเสีย และขยะจะทำให้ทรัพยากร ธรรมชาติเสียหาย สัตว์น้ำไม่มี จากที่เคยสร้างรายได้และอาชีพให้ชุมชน ก็จะหมดในที่สุด เราต้องการสร้างชุมชน
บ้านหาดทรายดำ ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ มาศึกษาว่าจะจัดการขยะให้หมดภายในชุมชนได้อย่างไร โดยชุมชนทำได้เอง และไม่เป็นภาระส่วนกลางมารับขยะไปจัดการต่อ ช่วยลดต้นทุนค่าแรง ค่ารถขนขยะ ช่วยประหยัดงบประมาณได้ถึงปีละ 2-3 ล้านบาท และตั้งเป้าขยะเท่ากับศูนย์ใน 1 ปี”
นอกจากนี้ อาสาสมัคร TCP Spirit ยังได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมการจัดการขยะที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จ.ระนอง และประดิษฐ์ถังขยะ “ฉลามวาฬ” เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะขวดพลาสติกต่อไป
กิจกรรมตลอด 3 วัน อาสาสมัครได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการพูดคุยกับผู้นำชุมชน ลงมือเก็บขยะร่วมกับชาวบ้าน เข้าใจเรื่องการจัดการขยะในมิติต่างๆ เห็นมูลค่าของวัสดุรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น และเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างเห็นถึงความสำคัญและเริ่มลงมือแยกขยะ เพราะ “ขยะ” จะกลายเป็น “วัสดุรีไซเคิล” ไม่ได้เลย หากไม่มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งผลที่ได้นี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม (Caring) ของกลุ่มธุรกิจ TCP เพื่อส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.