เพราะ เซ็นทรัล ทำ เชื่อมั่นในการลงมือทำ จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการด้วยการลงพื้นที่กับชาวชุมชนนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง มาแล้วกว่า 8 ปี

เพราะ เซ็นทรัล ทำ เชื่อมั่นในการลงมือทำ จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการด้วยการลงพื้นที่กับชาวชุมชนนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง มาแล้วกว่า 8 ปี

24 พ.ย. 2022
ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ ที่สำคัญร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่มีมานับร้อยปีของ ผ้าทอนาหมื่นศรี มรดกทางภูมิปัญญา และพัฒนาสู่โมเดลท่องเที่ยวชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชวนแวะ ประจำจังหวัดตรัง สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชุมกว่า 56 ล้านบาท 155 ครัวเรือน
โดยริเริ่ม “โครงการท่องเที่ยวชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี” และพัฒนาด้านการออกแบบสินค้าจากผ้าทอนาหมื่นศรีให้มีความทันสมัย เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เซ็นทรัล ทำ ร่วมมือกันกับชุมชน ปรับปรุงโรงทอผ้าเดิมให้เป็นพิพิธภัณฑ์ รวบรวมลายผ้า และผ้าทอโบราณ ส่งต่อความรู้ให้แก่คนรุ่นหลัง ภายหลังยกระดับให้เป็น โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น มีสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ครบครัน รวบรวมคุณค่า สืบสานตำนานผ้าทอมือโบราณของทางภาคใต้ และ
สนับสนุนให้เยาวชนภายในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยการเป็นมัคคุเทศก์น้อยคอยพาชมพิพิธภัณฑ์
ภายในโครงการท่องเที่ยวชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ประกอบไปด้วย 4 ส่วนดังนี้
1. อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ออกแบบภายใต้แนวคิด “อยู่กับผ้า” ด้วยรูปแบบและโครงสร้างอาคารที่เรียบง่าย เปิดโล่ง และเข้ากับบริบทโดยรอบของชุมชน
2. พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี จัดทำภายใต้แนวคิด “สืบโยด สาวย่าน” หรือหมายถึง “การสืบสาวเรื่องราวผ้าทอ” ให้เห็นถึงคุณค่าของผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นสถานที่ที่รวบรวมลายผ้ามรดก ที่เกิดจากการสืบทอดของช่างทอในชุมชน
3. ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนนาหมื่นศรี ออกแบบอาคารให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน โดยภายในมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งทางกลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนนาหมื่นศรีเป็นคอลเลกชันใหม่ เพื่อจัดจำหน่าย ภายใต้แบรนด์ good goods รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการจัดการสต็อก การจัดหน้าร้าน การออกแบบผลิตภัณฑ์ บัญชี การคิดต้นทุน การขายออนไลน์
4. จัดทำเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวชุมชน ภายในตำบลนาหมื่นศรี และทำป้ายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนพร้อมจัดจักรยานให้เช่าบริการแก่นักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ เซ็นทรัล ทำ ยังได้สนับสนุนและผลักดันด้านการศึกษาในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงส่งเสริมอาชีพคนพิการในจังหวัดตรัง ดังนี้
• โรงเรียนในจังหวัดตรัง 19 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
• ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนผ่านโครงการโรงเรียนคุณธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยความร่วมมือกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ภายใต้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
• ร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership Schools) กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการลงนาม MOU ร่วมกับโรงเรียน และวิทยาลัยระดับอาชีวศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งภาคใต้ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ และวิทยาลัยเทคนิคตรัง ในการทำโครงการ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการศึกษาจากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่ระดับอาชีวศึกษา นอกจากนี้ มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 168 ทุน
• ผลักดันให้โรงเรียนเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ
• ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาเส้นใยผ้าให้แก่วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี อาทิ ผ้าทอนาโน ใยผ้าจากกล้วย เป็นต้น
• โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการในจังหวัดตรัง ผ่านความร่วมมือกับ สมาคมกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกาย จังหวัดตรัง จัดตั้ง โครงการเซ็นทรัลทำ ชื่อ “โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อการจำหน่าย” รวมทั้งสิ้น 28 ครัวเรือน กระจายอยู่ใน 5 อำเภอ โดยกลุ่มเซ็นทรัลเป็นผู้ให้การสนับสนุนตั้งแต่การสร้างโรงเรือน แนวทางการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ตลอดถึงการบริหารทางการเงินในเบื้องต้น เช่น การจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้คนพิการสามารถที่จะมีอาชีพในการเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
เซ็นทรัล ทำ พร้อมร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น นำมาสู่การเติบโตของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอย่างยั่งยืน และอยากชวนคุณมาชื่นชมความงามของลายผ้าโบราณ เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นหลัง ได้ที่นี่ “นาหมื่นศรี”
© 2022 Marketthink. All rights reserved.