SC Asset ชี้แจง ประเด็นเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทา

SC Asset ชี้แจง ประเด็นเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทา

4 ธ.ค. 2022
“ตามที่มีการเสนอข่าวของสื่อมวลชน เรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทากว้านซื้อบ้านในโครงการของบริษัทนั้น บริษัทใคร่ขอเรียนข้อเท็จจริงว่า
1) บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยยึดหลักไม่กระทำผิดกฏหมาย บ้านทุกหลังในทุกโครงการ ขายให้เฉพาะคนไทยและนิติบุคคลไทยเท่านั้น
2) ในการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน บริษัทกำหนดให้ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3) ผู้ถือหุ้นบริษัทไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใด ๆ กับการซื้อขายบ้านของบริษัทในทุกกรณี”
© 2022 Marketthink. All rights reserved.