ส่อง "มูลค่าแบรนด์" ของธุรกิจที่กองทุน "MEGA10" จะเข้าไปลงทุน

ส่อง "มูลค่าแบรนด์" ของธุรกิจที่กองทุน "MEGA10" จะเข้าไปลงทุน

22 ธ.ค. 2022
กองทุน MEGA10 มีแนวคิดการลงทุน เปิดโอกาสให้เรา ร่วมเป็นเจ้าของแบรนด์ที่แข็งแกร่งในยุคนี้
โดยโฟกัสเน้น ๆ 10 บริษัทที่แข็งแกร่งที่สุด อย่าง Apple, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft, Tesla, Meta, Visa, Mastercard, JPMorgan Chase & Co. และ P&G
ซื้อกองทุน MEGA10 โค้งสุดท้ายในการลดหย่อนภาษี ก่อนสิ้นปี
ได้ทั้งลดภาษี และได้หน่วยลงทุนเพิ่มจากโปรโมชัน
โปรโมชัน.. เมื่อซื้อกองทุน MEGA10 แบบลดหย่อนภาษี ภายใน 30 ธ.ค.นี้ เท่านั้น*
ผู้ซื้อกองทุน MEGA10-SFF/ MEGA10RMF ภายในวันที่ 30 ธ.ค.นี้ จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน (TLMMF)
ทุกยอดการลงทุน 25,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุน TLMMF มูลค่า 50 บาท (0.2% ของทุกยอดการลงทุน 25,000 บาท)
*มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนที่ร่วมรายการจำกัดที่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ในช่วง 1 ก.พ. - 30 ธ.ค. 65
ผู้ที่ซื้อกองทุนนี้ในช่วง IPO ไปแล้วก็จะได้รับโปรโมชันนี้เช่นกัน และรวมถึงการโอนย้ายกองทุนจาก บลจ.อื่น ด้วย
https://finno.me/mega-lt22 (คนที่ยังไม่ได้เปิดบัญชี ควรเผื่อเวลาในการเปิดบัญชี อย่างน้อย 2 วัน)
หรือ เบอร์ตรงของ ฝ่ายบริการของ บลจ. ทาลิส 02-0150215, 02-0150216, 02-0150217, 02-0150212 จะมีคนช่วยเหลือในการเปิดบัญชี
—----------------------------------------------
เงื่อนไขและกติการายการส่งเสริมการขาย
1.รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาที่มีการลงทุนในกลุ่ม LTF RMF SSF ภายใต้การจัดการของ บลจ.ทาลิส ทุกกองทุน รวมถึงกองทุน SSF และ RMF ที่จัดตั้งใหม่ ยกเว้นกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF) โดยมียอดเงินลงทุนสะสมสุทธิระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2565 - 30 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
2.ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดเงินลงทุนรวมของรายการโอนย้าย LTF RMF SSF จากบลจ.อื่น มายังบลจ.ทาลิส ยอดรายการซื้อและสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนในกลุ่ม LTF SSF หรือ RMF ภายใต้การจัดการของบริษัท หักด้วยยอดลงทุนรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออก หรือโอนหน่วยลงทุน LTF SSF และ RMF ไปยัง บลจ.อื่น ยกเว้นการขายคืนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขทางภาษีตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร โดยยอดเงินลงทุนทุกๆ 25,000 บาท (เศษของ 25,000 ไม่นับ) จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน) มูลค่า 50 บาท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
3.สิทธิ์ในการรับเงินลงทุนในกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน บริษัทจะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิตามเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
4.บลจ.ทาลิส จะทำการโอนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการโอน
5.หน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทแล้ว จะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 6.บลจ.ทาลิส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของ บลจ.ทาลิส ไม่ว่าประเด็นใดๆ ให้ถือเป็นที่สุด
คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.talisam.co.th
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.