OR แต่งตั้ง ดิษทัต ปันยารชุน เป็น CEO คนใหม่ ติดปีกให้ธุรกิจ ทะยานสู่การเติบโต

OR แต่งตั้ง ดิษทัต ปันยารชุน เป็น CEO คนใหม่ ติดปีกให้ธุรกิจ ทะยานสู่การเติบโต

19 ม.ค. 2023
ภารกิจของ CEO OR คนใหม่ คือการสานต่อวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเดิม ไปพร้อมกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่
เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย “OR SDG” ในการเพิ่มโอกาส ที่จะเติบโตเคียงข้างชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิด “RISE OR” หรือ “ติดปีก OR” ให้ทะยานไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
คุณดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า
ในโอกาสที่ได้เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตนพร้อมสานต่อวิสัยทัศน์ “Empowering All Toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”
และมุ่งผลักดัน OR ให้ทะยานไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยแนวคิด “RISE OR” ที่สะท้อนถึง บทบาทความเป็นผู้นำที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
Result : การมุ่งสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
Intelligence : การตัดสินใจที่ฉลาด บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ
Synergy : การผนึกกำลังของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท.
Entrepreneurship : การทุ่มเทในบทบาทหน้าที่ ด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ
โดยให้ความสำคัญ กับการลงมือทำที่ชัดเจนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1) Synchronization for Ecosystem
การประสานธุรกิจพลังงานและไลฟ์สไตล์ให้เป็นหนึ่ง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของ OR ผ่านการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของแต่ละธุรกิจ ในการเสริมความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน ให้สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งอนาคต ทั้งด้านออฟไลน์และออนไลน์
2) Synergy for Impact
การผนึกกำลังของธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท. เพื่อยกระดับผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดแบบครบวงจร พร้อมเปิดประตูความร่วมมือสู่การเติบโตร่วมกัน
3) Sustainability for Future
การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ OR เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น
S – SMALL
โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก (Opportunities for Communities) ผ่านการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
D – DIVERSIFIED
โอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ (More Partners, Products and Services) ผ่านศักยภาพของ OR ที่จะเป็นแพลตฟอร์มในการกระจายโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุม พร้อมเติบโตไปด้วยกัน
G – GREEN
โอกาสเพื่อสังคมสะอาด (Low Carbon Business Areas) ผ่านการส่งเสริมธุรกิจทุกประเภทของ OR ให้เป็นธุรกิจสีเขียว เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2030
ตลอดจนมุ่งสู่การบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2050
Tag:OR
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.