ครั้งแรกในเอเชียกิจกรรมสําคญั สัมมนาระบบอาหารระดับโลก ‘FUTURE FOOD SYSTEM CONFRENCE 2023’ สร้างระบบนิเวศให้กับอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทย ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความมั่นคงอาหาร พัฒนาด้านระบบอาหารยั่งยืน จัดโดย BIO BUDDY

ครั้งแรกในเอเชียกิจกรรมสําคญั สัมมนาระบบอาหารระดับโลก ‘FUTURE FOOD SYSTEM CONFRENCE 2023’ สร้างระบบนิเวศให้กับอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทย ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความมั่นคงอาหาร พัฒนาด้านระบบอาหารยั่งยืน จัดโดย BIO BUDDY

17 เม.ย. 2023
Bio Buddy ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) TASTEBUD LAB และเครือข่าย FUTURE FOOD NETWORK ปักหมุดกิจกรรมสําคัญครั้งแรกในประเทศไทยกับงานสัมมนาระบบอาหารอนาคตที่ยิ่งใหญ่ ระดับสากล กับงาน Future Food System Conference 2023 เชื่อมโยงการทํางานเชิงรุก สร้างสรรค์เพื่อ พัฒนานวัตกรรมตลอดจนแนวทางความร่วมมือ กําหนดยุทธศาสตร์สําคัญให้กับการพัฒนายั่งยืนของระบบอาหาร ในอนาคต
ส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ด้านชีวภาพและส่ิงแวดล้อมทางด้านอาหารยั่งยืนสู่ประชาคมโลก แกนกลางสําคัญของงานมีเวทีการส่งเสริมด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพด้านอาหารแห่งอนาคต การประชุมสัมมนาผู้นําด้าน ระบบอาหารยั่งยืน และ Future Food Ideation Workshop โดยมีนวัตกรรมอาหารอนาคตยั่งยืนเป็นสื่อกลาง ร่วมด้วยผู้นําในด้านอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีนวัตกรรมอาหาร จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน หน่วยงานให้ทุน กองทุนยั่งยืน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิด Ecosystem
เปิดแนวทางการร่วมมือการสนับสนุนขับเคลื่อนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพด้านอาหารแห่งอนาคตย่ังยืนภายใต้ กรอบของ BCG ส่งต่อ SOFT POWER และที่สําคัญกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
โดยกําหนดจัดกิจกรรมในวันท่ี 25-27 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก Highlights ท่ีสําคัญของของกิจกรรม มีดังนี้
• Food System Innovation Show & Launch เวทีสําหรับผู้นําในกลุ่มสตาร์ทอัพ ด้าน Foodtech Biotech การนําเสนอสินค้านวัตกรรมให้แก่กลุ่มนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สําคัญท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ
• Future Food System Conference การประชุมในหัวข้อสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม อาหาร กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการร่วมมือ ร่วมทุนที่สําคัญกับระบบอาหารโดยผู้นําทั้งใน ประเทศไทยและต่างประเทศ
• Sclae up Future Food Platform – Business Matching จับมือ ร่วมกันพัฒนายกระดับ อาหารแห่งอนาคตกับตัวจริงเสียงจริงในและต่างประเทศด้านอาหารแห่งอนาคต
• Future Food Sandbox-Foodtech Startup Pitching & Networking ใกล้ชิด พบเจอตัวจริง และผู้เชี่ยวชาญ และเกิดการติดต่อแนวทางในการทํางานร่วมกันในอนาคต
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยงานและบริษัทผู้นําด้านอาหาร ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร สตาร์ทอัพด้าน Foodtech Biotech สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไลน์: @tastebudmkt โทร: 095-732-4471
เว็บไซต์ : www.tastebudlab.com
อีเมล : tastebudthailand@gmail.com
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.