SEAC เปิดตัวนวัตกรรม Smart Learning แก้ Pain Point การศึกษา ในตลาดพัฒนาตนเองและองค์กร

SEAC เปิดตัวนวัตกรรม Smart Learning แก้ Pain Point การศึกษา ในตลาดพัฒนาตนเองและองค์กร

8 มิ.ย. 2023
ในปัจจุบัน ภาพรวมของตลาดธุรกิจด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กร (Corporate Training) ในประเทศไทย มีมูลค่าอยู่ที่ 20,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากความต้องการในการ Reskill และ Upskill ของผู้คน รวมถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป
แต่อย่างไรก็ตาม ดร. สิรยา คงสมพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ของ SEAC ได้ระบุถึง Pain Point ในตลาดพัฒนาตนเอง และองค์กร
โดยยกข้อมูลจากการวิจัย ที่พบว่า ผู้เรียนกว่า 75% ไม่ได้รู้สึกว่าการฝึกอบรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพจริง และกว่า 88% ของผู้เรียน ไม่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการทำงานได้
ทำให้ ล่าสุด SEAC ได้เปิดตัวนวัตกรรม Smart Learning ที่แก้ Pain Point ของการเรียนในรูปแบบเดิม โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นผลลัพธ์ที่นำไปปรับใช้ได้จริง ด้วยวิธีการเรียนที่ยืดหยุ่นสำหรับแต่ละบุคคล
เชื่อมโยงให้ผู้เรียนเห็นว่า จะนำความรู้ไปใช้ต่อได้อย่างไร ตลอดจนสามารถติดตามผล และวัดผลการพัฒนาเชิงพฤติกรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม
คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง SEAC ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในโลกยุคใหม่ การตั้งโจทย์เพื่อออกแบบหลักสูตรให้คนสามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้จริง จะไม่ใช่แค่ ใคร เรียนอะไร และได้ข้อสรุปอย่างไร เท่านั้น
แต่จะเป็นการเริ่มต้นจาก เรียนอะไร เรียนอย่างไร และจะนำไปใช้ได้อย่างไร
ผู้เรียนจะต้องเข้าใจมีความเชื่อมั่นว่าการเข้าเรียนจะทำให้ตนเองได้รับผลลัพธ์ที่ดี มีการสำรวจพฤติกรรม เพื่อตั้งเป้าที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับ
ผ่านการแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกันใน Community นำไปสู่การสร้างกรอบความคิดและทักษะที่เชื่อมโยงเนื้อหาต่าง ๆ เข้ากับบริบทของตัวผู้เรียน ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับนวัตกรรม Smart Learning ของ SEAC นี้ จะมีองค์ประกอบสำคัญด้วยกัน 3 ส่วน ได้แก่
1) 4 Line Learning
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ออกแบบมาให้ผู้เรียนได้รับผลลัพธ์สูงสุด โดยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตามช่วงเวลาที่ต้องการ
2) 5 Phase Development
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ให้ผู้เรียนสร้าง และนำทักษะ กรอบความคิดหรือทัศนคติ และเครื่องมือ ไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
โดยเริ่มตั้งแต่การทำให้ผู้เรียนรู้สึกอยากเรียนรู้ ค้นหาช่องว่างในการพัฒนาตนเอง สร้างความสัมพันธ์กับคอมมูนิตี้ สร้างกรอบความคิด และทักษะ เชื่อมโยงเนื้อหา สู่บริบทของผู้เรียน และนำสิ่งที่ได้เรียนไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์ และมีความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
3) 6 Learning Labs
คือเครื่องมือที่เร่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ และนำสิ่งที่เรียนไปใช้จริงในชีวิต
เป็นพื้นที่แห่งการลงมือปฎิบัติจริง ร่วมกับผู้เรียนคนอื่น ๆ ตั้งแต่การทบทวนเนื้อหา การลงมือทำ การฝึกฝนทักษะ การให้คำแนะนำโดยโค้ช การประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนกับการทำงานจริง และการแลกเปลี่ยนความรู้กับคอมมูนิตี้
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.