Bitkub ออกจดหมายชี้แจ้งเรื่อง การปรับลดจำนวนพนักงาน และสวัสดิการบางส่วน

Bitkub ออกจดหมายชี้แจ้งเรื่อง การปรับลดจำนวนพนักงาน และสวัสดิการบางส่วน

12 ก.ค. 2023
“บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ขอเรียนว่า เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมที่ผ่านมา อยู่ในช่วงขาลง และอยู่ในสภาวะซบเซา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจเป็นวงกว้าง
บริษัทและบริษัทในเครือ จึงมีแนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของกลุ่ม Bitkub เพื่อให้ภาพรวมการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่ม Bitkub สอดคล้องและรองรับต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนว่า การปรับจำนวนพนักงานที่เกิดขึ้นนั้น เป็นจำนวนที่น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมดในกลุ่ม Bitkub
โดยสำหรับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด นั้น มีการปรับลดอยู่ที่ 1.81% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในบิทคับ ออนไลน์
และบริษัทในกลุ่ม Bitkub อื่น มีการปรับลดอยู่ที่ 5.47% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในกลุ่ม Bitkub (นอกเหนือจากบิทคับ ออนไลน์)
อีกทั้ง การปรับลดความช่วยเหลือ (สวัสดิการพนักงาน) เป็นเพียงการปรับลดความช่วยเหลือเพียงส่วนเดียวจากความช่วยเหลืออื่นที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงาน
ทั้งนี้ กลุ่ม Bitkub ได้มีการบริหารจัดการ รวมถึงพิจารณาแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายของกลุ่ม Bitkub ด้วยความสุจริต โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงพนักงานเป็นสำคัญมาโดยตลอด
โดยกลุ่ม Bitkub ได้พิจารณาถึงแนวทางการดำเนินการ ที่จะส่งผลกระทบต่อพนักงานให้น้อยที่สุด
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากปัจจัยภายนอก และผู้ประกอบธุรกิจหลายรายอาจได้รับผลกระทบในทำนองเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
บริษัทฯ ขอเรียนว่า กลุ่ม Bitkub จะยังคงยึดมั่นหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าทุกท่าน และพนักงานของเรา
บริษัทฯ ขอให้ทุกท่านโปรดเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม Bitkub ต่อไป”
Tag:Bitkub
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.