กลุ่มเซ็นทรัล และเซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ โรงพยาบาลตำรวจ ส่งมอบ “ศูนย์กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลตำรวจ” เพื่อการเติบโตที่สมวัยและความแข็งแรงที่สมบูรณ์

กลุ่มเซ็นทรัล และเซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ โรงพยาบาลตำรวจ ส่งมอบ “ศูนย์กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลตำรวจ” เพื่อการเติบโตที่สมวัยและความแข็งแรงที่สมบูรณ์

22 ส.ค. 2023
จากข้อมูลของกรมอนามัยในปี 2563 มีการรวบรวมข้อมูลจากเขตสุขภาพ ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-5 ปี) พบว่ามีปัญหาด้านพัฒนาการล่าช้าต่ำกว่าเกณฑ์ ถึงร้อยละ 58.33 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สูงขึ้นมากจากเดิมในปี 2562 ที่พบร้อยละ 27.42
โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขาดประสบการณ์การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ทำให้เด็กไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการให้สมวัย
กลุ่มเซ็นทรัลและเซ็นทรัลพัฒนา ได้สนับสนุนการสร้างศูนย์กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลตำรวจ ให้กับโรงพยาบาลตำรวจเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย แก้ไขและกระตุ้นเด็กที่มีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าให้กลับมามีพัฒนาการสมวัยหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด
โดยบุคลากรทางการแพทย์ จะเป็นผู้คัดกรองพัฒนาการเด็กที่ช่วงอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ซึ่งหากพบความผิดปกติในครั้งแรก ผู้ปกครองจะได้รับคำแนะนำถึงวิธีกระตุ้นและได้รับการประเมินใหม่ในอีก 4 สัปดาห์ถัดไป หากยังพบว่าสงสัยพัฒนาการล่าช้า จะได้รับการส่งต่อเพื่อพบแพทย์เพื่อประเมินซ้ำอีกครั้ง
คุณบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กรกลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า ปัญหาเด็กมีพัฒนาการล่าช้าและต่ำกว่าเกณฑ์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด ซึ่งพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็น ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงมีความจำเป็นที่เด็กจะต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวัยรุ่น โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหากเกิดอาการผิดปกติ ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการของลูกอย่างใกล้ชิด เพราะสัญญาณเหล่านี้อาจบ่งบอกได้ว่าเด็กอาจจะมีพัฒนาการล่าช้ากว่าปกติ และควรพบแพทย์เพื่อหาข้อวินิจฉัยโดยเร็ว ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ให้ความสำคัญด้านปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาและต่อยอดเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ให้เด็กเติบโตอย่างมีศักยภาพ ซึ่งพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กในประเทศไทยที่ครบวงจรและได้มาตรฐานมีอยู่จำกัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเข้าถึงในการรักษา จึงได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง ศูนย์กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลตำรวจกว่า 3 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งเป็นห้องที่ฝึกพัฒนาการเด็กมีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และมีการรับรองเรื่อง ความปลอดภัย เช่น วัสดุรองพื้น ที่มั่นใจได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ เพื่อช่วยให้เด็กๆ ที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าสามารถดีขึ้นได้ด้วยแนวทางในการบำบัดและการกระตุ้นพัฒนาการ หากได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและทันท่วงทีจะสามารถพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตสมวัยได้
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า โรงพยาบาลตำรวจและกลุ่มงานกุมารเวชกรรมได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กขึ้น ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กในช่วงวัยต่างๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงเด็กที่มารับการตรวจเพราะสงสัยในความล่าช้าของพัฒนาการซึ่งในเด็กที่สงสัยว่ามีพัฒนาการล่าช้า จะได้รับการกระตุ้นพัฒนาการโดยทีมแพทย์และพยาบาล ให้กลับมามีพัฒนาการสมวัยหรือใกล้เคียงปกติมาก ซึ่งภายในศูนย์มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธภาพในการฝึกกระตุ้นพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มเซ็นทรัลและเซ็นทรัลพัฒนา ศูนย์นี้จะช่วยลดปัญหาพัฒนาการล่าช้าของเด็ก และให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง  บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก นอกจากนี้ยังสามารถเป็นโรงพยาบาลแม่แบบในการดำเนินงานฝึกกระตุ้นพัฒนาการให้กับหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆอีกด้วย
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล, คุณสิริเกศ จิรกิติ กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณนาถยา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น, พล.ต.ต.สุพล จงพาณิชย์กุลธร  ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ และดร.ดุษฎา นันตา  Business Development Director ร่วมส่งมอบ “ศูนย์กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลตำรวจ”
อย่างไรก็ตาม กลุ่มเซ็นทรัลได้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ.2564 กลุ่มเซ็นทรัล ส่งมอบ “ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลตำรวจ” ซึ่งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและฟื้นฟูจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง และล่าสุดได้มีการส่งมอบ “ศูนย์กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลตำรวจ”  ซึ่งทั้ง 2 ศูนย์นี้ นับว่าเป็นสถานที่ต้นแบบและเป็นศูนย์ช่วยเหลือที่ครบวงจรอีกแห่งหนึ่งที่กลุ่มเซ็นทรัลให้การสนับสนุน เพราะเราเชื่อมั่นว่า การส่งเสริมและช่วยเหลือเป็นพื้นฐานของการเติบโตที่ดีเพื่อบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศไทยในอนาคต
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.