GRAMMY ได้รับการประเมิน AGM Checklist 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

GRAMMY ได้รับการประเมิน AGM Checklist 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

31 ส.ค. 2023
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “GRAMMY” ผู้นำด้านความบันเทิงแบบครบวงจรของประเทศไทย ทำสถิติต่อเนื่องได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2566
ได้รับคะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็ม หรือ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14
บุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน จาก 781 บริษัท
สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จะเป็นระบบการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
นำไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯให้เติบโตและยั่งยืนต่อไปค่ะ”
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รักษามาตรฐานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในทุกปี
เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรม นำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯให้เติบโตอย่างยั่งยืน
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.