บ้านปู ครบฉลองครบรอบ 40 ปี เผยกลยุทธ์หลังจากนี้ จะเติบโตยังไงต่อ

บ้านปู ครบฉลองครบรอบ 40 ปี เผยกลยุทธ์หลังจากนี้ จะเติบโตยังไงต่อ

25 ก.ย. 2023
ถ้าพูดถึง “บริษัท บ้านปู” หลายคนน่าจะติดภาพจำว่า เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจพลังงานเกี่ยวกับถ่านหิน
แต่รู้หรือไม่ว่า จริง ๆ แล้ว บ้านปู ได้ก้าวข้ามจุดนั้น
และกลายมาเป็นบริษัทเกี่ยวกับพลังงานที่หลากหลายมากกว่านั้นมาเป็น 10 ปีแล้ว..
โดยปัจจุบัน บ้านปู ได้ดำเนินธุรกิจหลัก แบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่
-กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน
-กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
-กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน
แถมทางบริษัทยังไม่ได้ทำธุรกิจแค่ในไทยเท่านั้น
แต่ยังได้ขยายธุรกิจออกไปในอีกหลายประเทศ
ยกตัวอย่างเช่น อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ก็ต่างเป็นตลาดที่บ้านปูเข้าไปลุยตลาดมาแล้วทั้งนั้น
โดยในวันนี้ ทาง MarketThink ได้มีโอกาสมาร่วมงาน “ส่องกระบวนยุทธธุรกิจกลุ่มบ้านปู สู่เป้าหมายการเปลี่ยนผ่านภายในปี 2568”
ที่จะเป็นการแถลงแนวทางการเติบโตของบ้านปูหลังจากนี้ไปจนถึงปี 2568
แล้วแนวทางการเติบโตของบ้านปูหลังจากนี้ จะเป็นยังไง ?
MarketThink จะสรุปให้ฟัง
นายจิรเมธ อัชชะ Head of Corporate Services ของบ้านปู ได้บอกว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า บ้านบ้านปูจะยังคงเป็นบริษัทที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลัก ESG แบบที่เป็นมาตลอด
โดยหลังจากนี้ บ้านปูจะตั้งเป้าหมายที่ครอบคลุมทั้งประเด็นเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคม ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ซึ่งทั้งหมดจะเป็นไปตามกลยุทธ์ “Greener & Smarter” ที่มีแนวทางสำคัญหลัก ๆ 4 ข้อ คือ
-การดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
-การดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
-การสร้างแบรนด์และสื่อสารองค์กร
เรามาเริ่มกันจาก “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ตลอดหลายปีมานี้ บ้านปูได้ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เรียกว่า “Sustainable Development Goals: SDGs” ขององค์กรสหประชาชาติ ในหลาย ๆ ข้อ
แต่จะค่อนข้างมุ่งความสำคัญไปยังประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และก๊าซเรือนกระจก เพราะสอดคล้องกับตัวธุรกิจหลักของบ้านปูมากกว่า
เช่น ในข้อที่ 7 “พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้”
บ้านปูจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่า 1.1 กิกะวัตต์ ภายในปี 2568
ข้อที่ 13 “การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
ภายในปี 2568 บ้านปูจะลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ
และข้อที่ 15 “ระบบนิเวศบนบก” บ้านปูจะสร้างผลกระทบสุทธิเชิงบวกหลังสิ้นสุดการทำเหมือง ภายในปี 2568
นอกจากนี้ ยังถือเป็นปีแรกที่บ้านปูได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศตามแนวปฏิบัติของ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบ้านปูนั้น มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมขับเคลื่อนภารกิจการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนนั่นเอง..
ต่อมาคือ “การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม”
ในปีที่ผ่าน ๆ มา ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในทุกประเทศที่บ้านปูไปดำเนินธุรกิจ จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 79 ซึ่งเติบโตขึ้นในทุก ๆ ปี
สะท้อนความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” ที่เน้นไปที่การส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Diversity & Inclusion) ที่ผนวกพนักงานเกือบ 6,000 คน ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้มาจนถึงทุกวันนี้
นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการพนักงานด้วยแนวคิดที่ให้ “คน” เป็นหัวใจหลักขององค์กร (People-Focused Organization) ได้เป็นอย่างดี..
ขณะเดียวกันนี้ บ้านปูก็ได้มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยจัดตั้งหน่วยงาน Banpu Academy ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์การเตรียมพร้อมผู้บริหารและพนักงาน ที่จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแข็งแกร่ง
โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บ้านปูได้สร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ผ่านการจัดโปรแกรม “การพัฒนาผู้นำธุรกิจระดับนานาชาติ” (International Business Leader Program: IBLP) รุ่นแรก
มีผู้บริหารรุ่นใหม่จากหน่วยธุรกิจในประเทศยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่สำคัญเข้าร่วมกว่า 30 คน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
บ้านปูยังคงเดินหน้าเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลที่ทันสมัย มาใช้อย่างชาญฉลาดทั่วทั้งองค์กร สอดรับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ซึ่งที่ผ่านมา บ้านปูประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนผ่านธุรกิจจำนวนหลายโครงการ ตัวอย่างที่สำคัญเช่น แอปพลิเคชัน “NiXT Care“
ที่ใช้เรียกดูข้อมูลจากอุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า สถานีชาร์จไฟฟ้า และอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานทุกแห่งได้อย่างสะดวก
เพื่อนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และวางแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นจิกซอว์สำคัญในการพัฒนาแพลตฟอร์มการรวบรวมข้อมูลของ บ้านปู เน็กซ์ (Banpu NEXT Integrated Data Platform)
เพื่อสนับสนุนการส่งมอบโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นไปอีก..
“การดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม”
บ้านปูยังคงมุ่งมั่นสร้างประโยชน์และคุณค่าอย่างยั่งยืนให้สังคม โดยให้ความสำคัญกับ “การสร้างเสริมศักยภาพและพลังให้กับคน” (Human Empowerment)
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ลดการเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสในการดำเนินชีวิต ด้วยการเดินหน้าโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม โครงการค่ายเพาเวอร์กรีน และสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู
ซึ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมมาแล้วกว่าทศวรรษอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพร้อมพัฒนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตอบโจทย์เป้าหมายความยั่งยืนขององค์กร และบริบทของสังคมภายนอก เช่น การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง
“การสร้างแบรนด์และสื่อสารองค์กร”
ที่ผ่านมา บ้านปูสื่อสารแบรนด์และองค์กรผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น
-สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสำหรับจัดงานสัมมนาด้านความยั่งยืน “Sustrends 2024”
-จัดโครงการ “Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT” ป็อบอัปคาเฟ ที่ใช้พลังงานสะอาดแบบครบวงจร
-จัดแคมเปญ “เพลงรักจากพลังงานสะอาด” จัดทำบทเพลง “เป็นเธอ (Brighter Sky)” ด้วยโซลูชันพลังงาน
สะอาดในทุกขั้นตอนการผลิตเพลง เพื่อผลักดันแนวคิดการสร้างโลกที่ดีขึ้นด้วยพลังงานสะอาด และเข้าถึงผู้คนในวงกว้าง
สุดท้ายนี้ คุณ จิรเมธ อัชชะ ได้กกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา
สิ่งที่บ้านปูทำทั้งหมด เป็นการตอกย้ำพันธะสัญญาที่ว่า “พลังบ้านปู สู่พลังงานที่ยั่งยืน” (Our Way in Energy)
และจะยังคงต่อยอดความเป็นผู้นำด้านพลังงานในระดับนานาชาติ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนและสร้างพลังงานที่ยั่งยืนให้กับโลกต่อไป
—---------------------
อ้างอิง : เอกสารเผยแพร่ของบริษัท
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.