SCB - VISTEC เปิดหลักสูตร MISSION X รุ่น 6 ยกขบวนธุรกิจโรงแรมและโรงพยาบาลไทย มุ่งสู่ความยั่งยืน

SCB - VISTEC เปิดหลักสูตร MISSION X รุ่น 6 ยกขบวนธุรกิจโรงแรมและโรงพยาบาลไทย มุ่งสู่ความยั่งยืน

26 ต.ค. 2023
ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC ปั้นแนวคิดการทำธุรกิจในแบบฉบับความยั่งยืน ผนึกการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้กลุ่มธุรกิจการบริการโรงแรมและโรงพยาบาล ผ่านหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation รุ่นที่ 6
หลักสูตรลับคมวิสัยทัศน์สำหรับผู้นำองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ พร้อมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล และที่ปรึกษาทางด้านการบริหารคาร์บอนฟุตพรินต์ ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรมและโรงพยาบาล รวม 55 คน จาก 30 บริษัทชั้นนำ
โดยมี ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานหลักสูตร Mission X
นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์
และ รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี ร่วมพิธีเปิดหลักสูตร เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี กล่าวว่า “โลกได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค 4.0 ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องเร่งทำความเข้าใจและเพิ่มทักษะดิจิทัลเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ บทบาทของ AI นอกจากจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การทำธุรกิจในยุค 4.0 นั้น คือ ข้อมูล (Data) ผู้ประกอบการจึงต้องพิจารณาความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ และสร้างความผูกพันกับลูกค้า เพื่อนำมาซึ่งการได้ข้อมูลใหม่ๆ
และท้ายที่สุด ธุรกิจก็จะสามารถสร้างรายได้จากข้อมูลนั้นๆ ซึ่งผู้ที่มีข้อมูลจะสามารถสร้างแต้มต่อในการแข่งขันให้แก่องค์กรธุรกิจในระยะข้างหน้าได้ ซึ่งหลักสูตร Mission X นี้ จะมีส่วนเร่งศักยภาพของผู้นำองค์กรและทักษะดิจิทัล เพื่อประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา เพื่อปรับองค์กรให้เป็น Smart Business และสร้างคุณค่าของธุรกิจผ่านการใช้เทคโนโลยีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน”
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานหลักสูตร “Mission X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation กล่าวว่า
“หลักสูตร Mission X มีเป้าหมายให้ผู้อบรมได้นำความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจตนเองให้อยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ Global Mega Trends ทั้งเรื่องความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
รวมถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่จะกระทบผู้คนทั่วโลก ส่งผลให้มีการกำหนดมาตรการทางการค้าหรือบริการ ที่ต้องสอดคล้องกับทั้ง Mega Trends และความต้องการของผู้บริโภคในหลายเซกเตอร์ ทั้งนี้ธุรกิจโรงแรมและโรงพยาบาลซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ ESG เพื่อลดผลกระทบโลกร้อน และทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิด Global Policy ในการประกาศ Net Zero ในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งในธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล ต้องเตรียมพร้อมเช่นกัน
นอกจากนี้ ผู้นำองค์กรต้องมองเห็นโอกาสของการผลักดัน Green Concept เนื่องจากเทรนด์ผู้บริโภครุ่นใหม่มีความชัดเจนอย่างมากในการใช้สินค้าหรือบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ซึ่งจะสามารถจับกลุ่มเป้าหมายใหม่ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต
โดยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ผู้นำองค์กรต้องพยายามทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จะกลายเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์องค์กรที่สำคัญจะต้องปรับองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ถ้าองค์กรไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ธุรกิจก็จะไปต่อไม่ได้และจะถูก disrupt ในที่สุด
นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
“ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และ ESG การติดองค์ความรู้ให้แก่คู่ค้าและลูกค้าของธนาคารให้เติบโตไปด้วยกัน เป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร Mission X นี้ สำหรับ Mission X รุ่นที่ 6 มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นกลุ่มโรงแรมและโรงพยาบาล ซึ่งมีความสำคัญ 2 มิติ
มิติแรก เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก สะท้อนจากศักยภาพการสร้างแรงงานที่มากกว่า 20% ให้แก่เศรษฐกิจไทย
และในมิติที่ 2 นั้น พอร์ตสินเชื่อธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล และอสังหาริมทรัพย์ รวมกันมีสัดส่วนที่มากที่สุดในธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารไทยพาณิชย์มีสินเชื่อในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งสามมากที่สุดในประเทศเช่นเดียวกัน”
นอกจากนี้ หลักสูตร Mission X ได้สร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าหลักสูตรทั่วไป คือ การพัฒนาองค์กรผ่านการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงแล้วมากกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้นำองค์กรใน 5 รุ่นที่ผ่านมา
ขณะเดียวกัน หลักสูตร Mission X ยังได้จัดให้ผู้ประกอบการได้พบกับผู้ประกอบการจากธุรกิจเดียวกัน ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจ สร้างแรงขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนมุมมองในความคิดในหลายๆ มิติ รวมถึงการส่งผ่านธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรับหลักสูตร Mission X 6 นี้ เริ่มตั้งแต่ 26 กันยายน 2566 – 14 พฤศจิกายน 2566 โดยเนื้อหาการอบรมแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่
1) การบ่มเพาะวิสัยทัศน์ทางด้านดิจิทัลแนะนำเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อยกระดับประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อช่วยลดต้นทุนและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ
2) คือ แนวทางการผนวกนโยบายความยั่งยืนเข้าสู่การดำเนินธุรกิจ
พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ที่ผสานการปรับตัวทางด้านดิจิทัลและองค์กรยั่งยืน เพื่อนำไปใช้งานจริงในองค์กร โดยจะได้รับคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล และที่ปรึกษาทางด้านการบริหารคาร์บอนฟุตพรินต์
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.