ไทยพาณิชย์ หนุนภาคธุรกิจ เปลี่ยนผ่านเมืองไทยสู่ Net Zero

ไทยพาณิชย์ หนุนภาคธุรกิจ เปลี่ยนผ่านเมืองไทยสู่ Net Zero

1 พ.ย. 2023
เพราะความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดที่ทุกคนต้องก้าวไปด้วยกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงเร่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยทุกมิติ บนเส้นทางสู่ Net Zero
พิสูจน์ความมุ่งมั่นด้วยการประกาศความสำเร็จ ด้วยการให้การสนับสนุนการเงินยั่งยืน (Sustainable Finance) ตลอด 3 ไตรมาสแรก ทะลุ 52,000 ล้านบาท คิดเป็น 52% ของเป้าหมาย 3 ปี ที่ตั้งไว้ 100,000 ล้านบาท ภายในปี 2025 
ความสำเร็จที่เกิดขึ้น มาจากความร่วมมือระหว่างธนาคารและลูกค้าทุกกลุ่ม ที่มุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่ประเทศไทย
ตั้งเป้าเดินหน้าปรับการดำเนินงานภายในธนาคารสู่ Net Zero ในปี 2030 พร้อมผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมโดยรวม สร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน
คุณกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจอยู่คู่กับคนไทยมากว่า 116 ปี
โดยยึดมั่นในการดำเนินองค์กรเพื่อความยั่งยืนบนหลักการธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ลูกค้า และสังคมโดยรวม
เมื่อทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จึงให้ความสำคัญกับการนำนโยบาย ESG เข้ามาผสานไว้ในแผนธุรกิจ เพื่อรักษาขีดความสามารถและการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ Net Zero จากการดำเนินงานภายในของธนาคารภายในปี 2030 และจากการให้สินเชื่อและการลงทุนภายในปี 2050
พร้อมกันนี้ยังมุ่งนำพาองค์กร ลูกค้า และสังคม ให้ก้าวไปข้างหน้า สร้างการเติบโตทางธุรกิจและเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ผ่านแนวทางปฏิบัติใน 3 ส่วน ได้แก่
1. ปรับการดำเนินงานภายในองค์กรสู่ Net Zero ภายในปี 2030
ธนาคารได้เริ่มทยอยปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ 
- ลดการใช้พลังงานในอาคาร 10-15% ด้วยการเพิ่มแสงสว่างในอาคาร
- การเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED และระบบถ่ายเทความร้อนในอาคาร 
- เตรียมการติดตั้ง Solar Cell ที่สำนักงานใหญ่
- เปลี่ยนเป็นเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น R32 ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 3,000 เครื่อง 
- เปลี่ยนการใช้รถยนต์เป็นรถ EV 100% 
โดยคาดว่าการดำเนินการทั้งหมดจะสำเร็จ 100% ภายในปี 2028 
2. สนับสนุนผลิตภัณฑ์การเงินยั่งยืนให้ลูกค้ามุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2050 
ธนาคารต้องการมีส่วนในการผลักดันให้ลูกค้าทุกกลุ่ม เปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Economy) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางของ Net Zero ร่วมกัน ผ่านการสนับสนุนการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม
โดยมีเป้าหมายการให้สินเชื่อและการลงทุนจำนวน 100,000 ล้านบาท ภายในปี 2025 พร้อมด้วยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการปรับองค์กรให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถปรับตัวรองรับกับโลกใหม่ที่ยั่งยืนไปด้วยกันได้ 
3. ผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมโดยรวม
ธนาคารดำเนินการให้ความรู้แก่ลูกค้าธุรกิจ ทั้งขนาดใหญ่และ SME เพื่อปรับตัวสู่ความยั่งยืน
โดยปีนี้มีลูกค้าสนใจเข้าร่วมกว่า 500 บริษัท ดำเนินโครงการการช่วยเหลือสังคม เพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมกว่า 14 โครงการหลัก อาทิ โครงการปลูกและอนุรักษ์ป่า โครงการจัดหาแหล่งน้ำ การพัฒนาชีวิตเยาวชน และชุมชนที่ดำเนินการมามากกว่า 30 ปี
ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นผลักดันให้ภาคธุรกิจ และประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เพื่อให้คนไทยเห็นภาพตรงกันว่าเราต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปด้วยกัน
คุณกฤษณ์ ยังกล่าวเสริมด้วยว่า ธนาคารเร่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ของลูกค้า ในประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโอกาสจากการดำเนินธุรกิจ
พร้อมจัดสัมมนาและแบ่งปันความรู้ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงเสริมสร้างองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ดี กับลูกค้าพันธมิตร ที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โดยลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่, SME และลูกค้ารายย่อย ให้ความสนใจและปรับตัว เพื่อสอดรับกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ส่งผลให้สินเชื่อและการลงทุนเพื่อความยั่งยืนในรอบ 9 เดือนแรกของปีนี้ ทะยานสู่ 52,000 ล้านบาท เติบโตมากกว่าเป้าหมายของปีนี้ ที่วางไว้ที่ 30,000 ล้านบาท และมาครึ่งทางของเป้าหมาย 3 ปี ที่ 100,000 ล้านบาท ในปี 2025
การสนับสนุนการเงินเพื่อความยั่งยืน 52,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2023 ครอบคลุมการสนับสนุนลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคาร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในกว่า 11 อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ อาทิ การท่องเที่ยว พลังงาน และภาคการผลิต เป็นต้น 
โดยมุ่งเน้นโครงการเปลี่ยนผ่านสู่ไฟฟ้าพลังงานทางเลือก จำนวน 12,600 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ากว่า 10,000 ล้านบาท การสนับสนุนการเงินที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนกว่า 26,100 ล้านบาท 
รวมทั้งธุรกิจ SME, SSME และลูกค้าบุคคลอีกกว่า 3,000 ล้านบาท 
ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญ ผ่านการทำหน้าที่ของสถาบันการเงินหลักของประเทศ ด้วยความมุ่งมั่น และจะเป็นผู้นำในการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนแก่ลูกค้าทุกระดับ 
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและโลก ไปสู่เป้าหมาย Net Zero และการรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ 
ตลอดจนร่วมสนับสนุนในการให้ความรู้แก่องค์กรต่าง ๆ ในการบูรณาการแนวทางความยั่งยืน ให้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุกคนสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.