บางจากฯ แจ้งเปลี่ยนชื่อ เอสโซ่ (ประเทศไทย) เป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

บางจากฯ แจ้งเปลี่ยนชื่อ เอสโซ่ (ประเทศไทย) เป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

15 พ.ย. 2023
กลุ่มบริษัทบางจากประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท เอสโซ่ฯ”) เป็นบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) และชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “BSRC”
โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอสโซ่ฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท เอสโซ่ฯ ดังนี้
ทั้งนี้ บริษัท เอสโซ่ฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิทธิ หน้าที่และภาระความผูกพันที่บริษัท เอสโซ่ฯ มีอยู่ ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.