WHA จับมือ GC เสริมแกร่งธุรกิจโลจิสติกส์ พร้อมผสานความเชี่ยวชาญ มุ่งขยายธุรกิจเพิ่มเติม

WHA จับมือ GC เสริมแกร่งธุรกิจโลจิสติกส์ พร้อมผสานความเชี่ยวชาญ มุ่งขยายธุรกิจเพิ่มเติม

21 พ.ย. 2023
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน (GC) ประกาศร่วมทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการโลจิสติกส์แก่ GC Group ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต
โดยในการเข้าร่วมทุนดังกล่าว WHA จะเข้าซื้อหุ้นในบริษัท บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) ในสัดส่วน 50% โดยการทำรายการดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,640 ล้านบาท
คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
“ในการลงทุนใน GCL ทาง WHA ได้มองถึงSynergies ที่จะเกิดจาก Expertise และMarket Position ของทั้ง GC และ WHA ในการที่จะทำให้ฐานธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันของ GCL มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นไปอีก และขยายโอกาสการขยายฐานธุรกิจในอนาคต โดยเบื้องต้นจะมุ่งเน้นเรื่องการทรานฟอร์ม GCL ให้เป็น 4thParty Logistics (4PLs) ผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
(1) Enhance Competitiveness การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของGCL โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทั้ง GC และ WHA
(2) Lean Organization& Business Process Improvement ปรับองค์กรและกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
(3) Asset-Light Model ลดการถือครองสินทรัพย์ถาวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวทางด้านการเงิน
(4) Digital Transformation & Innovation นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ที่เป็นแนวความคิดการบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ในทุกมิติ
พร้อมกันนี้ยังคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ดังสะท้อนจากการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด เช่น Green Logistics ที่จะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานและลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) กล่าวว่า
"GC มีการวางกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง ด้วยการสนับสนุนและเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรในหลายด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้านผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์พิเศษ ความร่วมมือระหว่าง GC และ WHA ในครั้งนี้นับเป็นการผสานความแข็งแกร่งของทั้ง 2 บริษัทเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
โดยความเป็นผู้นำด้านธุรกิจคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าตลอดจนด้านโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพสูง ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับโลกของ WHA จะช่วยให้ GCL ก้าวสู่การเป็น Integrated Logistics Company ที่มีเครือข่ายทางธุรกิจอย่างครบวงจร ทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการให้บริการกับลูกค้าของเรา ทำให้การรับสินค้ามีความถูกต้องแม่นยำสูง รวดเร็ว รวมถึงมีต้นทุนที่แข่งขันได้
นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ในการดำเนินธุรกิจลดลง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านกรีนลอจิสติก (Green Logistics) อีกด้วย"
ปัจจุบัน GCL เป็นบริษัทใน GC Group ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร (Integrated Logistics Services) ในธุรกิจเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยแบ่งประเภทการให้บริการได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) Supply Chain Solutions – การบริหารจัดการซัพพลายเซน  (2) Silo Bagging and Packing – บริการด้านการบรรจุสินค้า (3) Warehouse Management – การบริหารจัดการคลังสินค้า
(4) Transportation – บริการด้านการขนส่ง (5) Custom Clearance – บริการด้านการศุลกากร และ (6) Freight Forwarding – บริการด้านการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ
การเข้าร่วมทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ในครั้งนี้ระหว่าง GC และ WHA ถือเป็นการผสมผสานความเชี่ยวชาญ จุดแข็ง และความเป็นผู้นำในตลาดของทั้งสองฝ่าย ในการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการของ GCLในปัจจุบันและอนาคตต่อไป
Tag:GCWHA
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.