Unilever คว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023 ตอกย้ำความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

Unilever คว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023 ตอกย้ำความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

30 พ.ย. 2023
ยูนิลีเวอร์ (Unilever) องค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน คว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023 สาขา Digital Retail Innovator จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association หรือ TMA)
ตอกย้ำความสำเร็จของยูนิลีเวอร์ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (Fast-moving Consumer Goods หรือ FMCG) ซึ่งมุ่งมั่นดำเนินงานโดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรม ด้วยการนำนวัตกรรมล้ำสมัยและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการดำเนินงานอย่างรอบด้าน
โดยประสบความสำเร็จจากการกำหนดเป้าหมายและวางกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างชัดเจนสำหรับทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร ควบคู่ไปกับการยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภค ตั้งแต่เริ่มต้นจนตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างแท้จริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ยูนิลีเวอร์ ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตลอด
ทั้งกระบวนการประเมินสมรรถนะขององค์กรในด้านการใช้งานดิจิทัล ดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับโลกอย่าง Boston Consulting Group (“BCG”) ผ่านแบบประเมิน Digital Acceleration Index (DAI) ซึ่งประเมินครอบคลุมถึง 6 มิติตามฟังก์ชันหลักขององค์กร ประกอบด้วย
1) กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy)
2) การขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Driven by Digital)
3) การนำดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นหลักในองค์กร (Digitize the Core)
4) การเติบโตด้านดิจิทัล (New Digital Growth)
5) การเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงาน (Changing Ways of Working)
6) การยกระดับศักยภาพของข้อมูลและเทคโนโลยี (Leveraging the Power of Data & Technology) และการสร้างระบบนิเวศแบบองค์รวม (Integrating Ecosystems)
นางสาวธารี ประศาสน์วินิจฉัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์ครัวเรือน กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยและภาคพื้นอาเซียน กล่าวว่า
“ตลอดระยะเวลากว่า 90 ปีของการดำเนินธุรกิจและเติบโตเคียงข้างสังคมไทย ยูนิลีเวอร์ มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยยูนิลีเวอร์ได้รับความไว้วางใจจาก 98% ของ 25 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศที่ใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อวัน
รางวัลอันทรงเกียรตินี้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จครั้งสำคัญ ที่นำความภาคภูมิใจมาสู่ ยูนิลีเวอร์ ซึ่งจะยังคงเดินหน้าคิดค้นนวัตกรรมอันชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้บริโภค บุคลากร และซัปพลายเออร์ รวมถึงขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”
รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023 สาขา Digital Retail Innovator สะท้อนความสำเร็จในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) และการเรียนรู้ของจักรกล Machine Learning มาขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรในมิติด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม อาทิ
· การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมบุคลากรอย่างรอบด้าน (Digital Transformation: Nurturing People) นำเทคโนโลยี GenAI มาใช้ในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน และหล่อหลอมวัฒนธรรมการทำงานที่ไม่แบ่งแยก
รวมทั้งจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเป็นประจำ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมสำหรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
· การใช้นวัตกรรมและข้อมูลเพื่อออกแบบโซลูชันที่ยั่งยืน (Innovation and Data: Shaping Sustainable Solutions) นำ AI มาช่วยวิเคราะห์และสร้างสรรค์ประสบการณ์กับแบรนด์ที่สอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคล (Personalized Brand Experiences)
ทำให้ยูนิลีเวอร์ สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น และได้ประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การมีส่วนร่วมที่ดียิ่งกว่าในทุกจุดของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ (Touchpoints)
· การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Sustainable Living: Achieving Milestones) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการภายในโรงงานและลดปริมาณของเสีย ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีชีวมวล (Biomass)
นอกจากนี้ ยังมีแคมเปญสะท้อนเรื่องราวทางสังคมและการศึกษาไทยพร้อมรณรงค์ยุติกฎการลงโทษตัดผมนักเรียนอย่าง “Let Her Grow” จากแบรนด์ “โดฟ” รวมถึงผลิตภัณฑ์ “ซันไลต์” สูตรใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยส่งเสริมความรักษ์โลกให้กับครัวเรือนทั่วไทย
ทั้งนี้ รางวัล “Thailand Digital Excellence Awards” เป็นรางวัลแห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการดิจิทัล จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association หรือ TMA)
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัล ทั้งยังเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลของธุรกิจไทย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นโครงการต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการโดยการนำดิจิทัล มาใช้อย่างเป็นระบบต่อไป
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.