Otteri แจ้งปรับราคาซักผ้า-อบผ้า ใหม่ทั่วประเทศ เพราะต้นทุนสูงขึ้น..

Otteri แจ้งปรับราคาซักผ้า-อบผ้า ใหม่ทั่วประเทศ เพราะต้นทุนสูงขึ้น..

3 ธ.ค. 2023
บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบกิจการร้านสะดวกซักภายใต้แบรนด์ “Otteri wash & dry” ได้แจ้งว่า
“เนื่องจากต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา และบริษัทฯ ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะรักษามาตรฐานการให้บริการ
ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะขอเรียนแจ้ง เรื่องการปรับราคาซักผ้า-อบผ้า โดยจะยังคงราคาเริ่มต้นที่ 40 บาทเท่าเดิม
โดยจะปรับราคาพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สาขาเปิดใหม่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 จะเป็นราคาใหม่
และสาขาที่เปิดก่อนปี 2567 จะเริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567
Tag:Otteri
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.