เบื้องหลังการคว้ารางวัล “ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” ของไทยพาณิชย์

เบื้องหลังการคว้ารางวัล “ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” ของไทยพาณิชย์

15 ธ.ค. 2023
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CSR) ในงาน Asian Excellence Award 2023 ครั้งที่ 13
โดยงานดังกล่าว จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia
นิตยสารชั้นนำของฮ่องกง ด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ
แน่นอนว่า การได้รับรางวัล “ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของธนาคารไทยพาณิชย์ และยังเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคาร
ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 116 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักของจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์มองว่า ธุรกิจที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น จะมุ่งเน้นเพียงแต่ผลประกอบการไม่ได้ แต่ต้องเป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการปรับตัวภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงความสมดุลที่จะสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืน และเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน พร้อมริเริ่มสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่งมอบคุณค่าและพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าและความมั่นคงยั่งยืน
ดังนั้น ที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ จึงมุ่งเน้นใน 3 มิติหลัก ได้แก่
1. สนับสนุนการศึกษา พัฒนาเยาวชน และครู
เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเยาวชนในทุกช่วงวัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรม
รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันการศึกษา
ที่เป็นหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเยาวชน เพื่อช่วยพัฒนาเยาวชนไทยให้มีศักยภาพ พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2. การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
ธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม และบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยอย่างทันต่อเหตุการณ์ เพื่อคืนความสุข สร้างขวัญ กำลังใจ และสร้างรอยยิ้ม ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว
นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมและองค์กรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพชีวิต ฐานะความเป็นอยู่ของคนในสังคม
อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อม และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรลุพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ในการดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment)
3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาในหมู่พนักงาน สนับสนุนให้พนักงานสละเวลาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือ
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างทัศนคติที่ดี รวมถึงสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในกลุ่มพนักงาน
อย่างไรก็ตาม จากนี้ไป ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” หรือ “The Most Admired Bank”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.