"ซีเค พาวเวอร์" ตอกย้ำกลยุทธ์สร้างคุณค่าสู่ชุมชน บนเวทีระดับโลก GCNT Forum 2023 ขับเคลื่อนสังคมสู่ภูมิปัญญาที่ยั่งยืน

"ซีเค พาวเวอร์" ตอกย้ำกลยุทธ์สร้างคุณค่าสู่ชุมชน บนเวทีระดับโลก GCNT Forum 2023 ขับเคลื่อนสังคมสู่ภูมิปัญญาที่ยั่งยืน

22 ธ.ค. 2023
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP)
หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนในงาน “GCNT Forum 2023: Partnership for Human Capital 5.0 – Towards Sustainable Intelligence รวมพลังพันธมิตรเพื่อพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่ง
ภูมิปัญญาที่ยั่งยืน” จัดขึ้นโดยสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNGCNT หรือ United Nation Global Compact Network Thailand) ร่วมกับ สหประชาชาติในประเทศไทย
โดยในงาน ซีเค พาวเวอร์ได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการ “ผลักดันชุมชนรอบโรงงานไฟฟ้าและบริเวณใกล้เคียงให้เติบโตไปพร้อมองค์กร ผ่านการพัฒนาทักษะและต่อยอดนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น” สู่“การสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน” เวทีเสวนาหัวข้อ “ปั้นคนให้ก้าวไปข้างหน้า และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ในงาน GCNT Forum 2023 ล่าสุด ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
นางสาวตวงพร บุณยะสาระนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนในการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองบนเวที ปั้นคนให้ก้าวไปข้างหน้า และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน
“ซีเค พาวเวอร์ ไม่เพียงใช้เทคโนโลยีชั้นนำในการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้าและบริเวณใกล้เคียง ให้เติบโต มีอาชีพ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ผ่าน 2 กลยุทธ์สำคัญ คือ Environmental and Social Empowerment หรือ การสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน และ Value Creation For Society หรือการเข้าไปเสริมสร้างคุณค่าแก่สังคมและชุมชน นั้นยังเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน
ซีเค พาวเวอร์ ได้สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับชุมชน ผ่าน 3 แนวคิดที่สำคัญ ได้แก่ 
1. Housing and Infrastructure Development การจัดสรรที่ดินสำหรับสร้างที่พักอาศัยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้คนในชุมชนได้เข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ศูนย์อนามัย, โรงเรียน, ศาลากลาง และตลาด
2. Community Development Program: Livelihood and Income Enhancement การพัฒนาศักยภาพ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนของคนในชุมชน เช่น การต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพของอาชีพ และผลิตภัณฑ์ในชุมชน สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. Public Health Care การดูแลระบบสาธารณสุขให้กับชุมชน ยกระดับมาตรฐานสาธารณะสุขให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยซีเค พาวเวอร์ ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนตั้งแต่การพัฒนาแผนงาน การบริหารจัดการจนติดตามผล เพื่อวัดการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม
“สำหรับกลยุทธ์ที่สอง ซีเค พาวเวอร์ได้เข้าไปเสริมสร้างคุณค่าแก่สังคมและชุมชน เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน โดยทางซีเค พาวเวอร์ ได้นำขีดความสามารถทางด้านวิศวกรรม
พลังงานสะอาดมาเติมเต็มชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการดำเนินงานสร้างคุณค่าสู่สังคม หรือ CSR Strategy Framework เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดย ซีเค พาวเวอร์ ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนผ่านการเข้าถึง
พลังงานสะอาดสูงถึง 57,430 วัตต์ พร้อมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ Grow Green นำขยะมาสร้างคุณค่า ปลูกป่า และการพัฒนาโรงไฟฟ้าสีเขียว พร้อมผลักดันการสรรสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชน
โดยสนับสนุนชุมชนให้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ” นางสาวตวงพร กล่าวเสริม
ภายใต้สองกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินงาน ในช่วงปี 2565 และ 2566 ที่ผ่านมา ซีเค พาวเวอร์ ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้กับโครงการต่างๆ ในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะชุมชนรอบโรงไฟฟ้าผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน และยังคงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบทอดอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนสู่คนรุ่นต่อไป ซึ่งรวมถึงการเพิ่มโอกาสให้เด็กนักเรียน 1,553 คนได้เข้าถึงการศึกษา
ส่งต่อองค์ความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียนให้กับเด็กในไทยและลาว 3,700 คน การเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ หรือ “Waste to Value” เปลี่ยนขยะอาหารเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ซึ่งส่งเสริมการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน เยาวชน พนักงาน จำนวน 271 คน การสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 2 หมู่บ้าน ซึ่งชุมชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ นับเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจยุค 5.0
สำหรับวัตถุประสงค์ของงาน GCNT Forum 2023 นี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้พร้อม  ในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน และประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 1 ล้านคน ใน 133 องค์กรสมาชิกสมาคมฯ ภายในปี ค.ศ. 2030
เตรียมตั้ง Sustainable Intelligence Youth Club เพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่ ในปี ค.ศ. 2024 ผ่านการเรียนรู้โดยตรงจากภาคธุรกิจและพันธมิตร สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน ด้วยเป้าหมายในการเสริมสร้างความยั่งยืนที่สอดคล้องกับแนวทางของซีเค พาวเวอร์ บริษัทฯ จึงได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา ที่ยั่งยืน
“ซีเค พาวเวอร์ – พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.