PLUS Eduplex ฟอร์มทัพรุกบริบทใหม่ Crafting a Quality of Life ปูเส้นทางอาชีพ ส่งมอบคุณภาพความเป็นเลิศในทุกมิติ

PLUS Eduplex ฟอร์มทัพรุกบริบทใหม่ Crafting a Quality of Life ปูเส้นทางอาชีพ ส่งมอบคุณภาพความเป็นเลิศในทุกมิติ

4 ม.ค. 2024
พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์  คาดการณ์ว่าปี 2567 นี้ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร และธุรกิจที่เกี่ยวข้องยังคงเติบโตได้ไปตามกลไกตลาดที่ยังมีอุปสงค์ในการต้องการที่อยู่อาศัยแบบต่อเนื่อง จากข้อมูลศูนย์อสังหาริมทรัพย์ พบว่าปี 2566 มีการเปิดตัวโครงการใหม่ เพิ่มขึ้น 10.2%  ทำให้โอกาสในการเติบโตของสายงานการบริหารจัดการอสังหาฯ ยังคงเป็นตลาดแรงงานขนาดใหญ่ที่พร้อมรับคนทำงานรุ่นใหม่อยู่เสมอ 
นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้  เปิดเผยว่า “ในปี 2566 พลัสฯได้ทำผลงานโชว์ฟอร์มความเป็นที่หนึ่งด้านการบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัยและอาคารเพื่อการพาณิชย์ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ดูแลมากกว่า 390  โครงการทั่วประเทศ โดยคิดเป็นพื้นที่กว่า 19 ล้านตารางเมตร และมีจำนวนพนักงานมากถึง 3,000 คน
พลัสฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาองค์กร เพื่อเป็น  Best In-House Learning Academy ภายใต้แนวคิด Crafting a Quality of Life มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมไม่หยุดการพัฒนา สร้างสรรค์การใช้ชีวิตแบบคุณภาพให้ครอบคลุมทุกมิติ  โดยมีสถาบัน PLUS Eduplex เป็น Key Driver ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนในด้านความรู้ วางแบบแผนการทำงานให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับผิดชอบ และมีสุขภาวะแบบสมดุลในการทำงาน มีสังคม ชีวิตส่วนตัว และสุขภาพที่ดี  โดยให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ เกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร”
พลัสฯ พร้อมให้การบริการที่ยอดเยี่ยมกับลูกบ้านทุกโครงการ ด้วย 3 กลยุทธ์ หัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจและส่งมอบคุณภาพงานบริการที่ครอบคลุมทุกมิติ” 
1. ส่งเสริม : " Support "
พลัสฯ ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและน่าลงทุน (Asset) จึงมีการวางแผนงานส่งเสริมความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้บุคลากรกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการทำงานเพิ่มทักษะและพัฒนาขีดความสามารถทางอาชีพ  พลัสฯเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ให้ความรู้  และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างมาตรฐานในการทำงานที่มีคุณภาพร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มากถึง 13 สถาบัน
อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  วิทยาลัยนวมินทราชูทิศ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยการอาชีพมหาราช และวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ทั้งนี้เป็นการปูพื้นฐานทางอาชีพให้กับเยาวชน  เพื่อสร้างฐานกำลังและเตรียมพร้อมสู่การขยายตัวของธุรกิจด้านการบริหารจัดการที่พักอาศัย การใช้กลยุทธ์นี้จะทำให้บุคลากรของบริษัทฯ มีทั้งวิสัยทัศน์และมองเห็นเส้นทางอาชีพที่มั่นคงเติบโตในอนาคต
2. มาตรฐานคุณภาพ : "Standards"
พลัสฯ มีการสร้างมาตรฐานการทำงานจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะของบุคลากร  ทั้งแบบ Hard & Soft Skill ปลูกเพาะตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน  พัฒนาทักษะใหม่ๆ สร้างความแข็งแกร่งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ไปจนถึงลงมือทำงานจริงในการฝึกงาน โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญในงานแต่ละสาขาคอยให้การสนับสนุน
และควบคุมการทำงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  ด้วย Standard Operating Procedure (SOP), Service Level Agreement (SLA), ISO Standard โดยเชื่อว่าการทำงานอย่างมี Quality Service Control จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงาน  และการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกบ้านทุกโครงการที่ดูแล
3. ตั้งเป้าความสำเร็จที่ส่งต่อ : "Succeed"
พลัสฯตั้งเป้าหมายความสำเร็จของบุคลากรที่ทำงานอยู่ในองค์กรอย่างชัดเจนในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง  ผ่านการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญผนวกกับประสบการณ์จริงที่ส่งต่อกันแบบรุ่นสู่รุ่น พร้อมส่งต่อความสำเร็จการเติบโตในสายอาชีพ เพิ่มคุณค่าให้ตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งความมั่นคงทางการเงิน สวัสดิการต่างๆ  ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงาน สังคม ชีวิตส่วนตัว และสุขภาพ เป็นความยั่งยืนในการทำงาน  เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นให้กับองค์กร
“ในวันนี้ พลัสฯ ประกาศชัดเจนเป็นบริษัทฯ อันดับหนึ่งในใจของลูกค้า เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด เรามุ่งมั่นเป็นเลิศในการสร้างมาตรฐานและยกระดับการบริการของเราให้เป็นไปตามสากล ด้วยความเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกๆ ด้านการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้ชีวิตและประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีให้กับผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคารในทุกๆ โครงการ   เราจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพของพนักงานที่มีความใกล้ชิดในการบริการลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานที่มีความสุขจะส่งต่อประสบการณ์ดีๆ และสร้างสรรค์งานบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าอยู่เสมอ”  นางสาวสุวรรณี กล่าว
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.