บางจากฯ พร้อมสนองแนวทางภาครัฐ รับซื้อ B100 ตามราคากลาง ร่วมแก้ไขปัญหาราคาปาล์ม

บางจากฯ พร้อมสนองแนวทางภาครัฐ รับซื้อ B100 ตามราคากลาง ร่วมแก้ไขปัญหาราคาปาล์ม

4 มิ.ย. 2024
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่กรมการค้าภายใน
ได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันจากสถานการณ์ปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันปรับลดลงต่อเนื่อง
โดยได้ปรับราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันสูงขึ้นนั้น บางจากฯ พร้อมรับซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ผ่านบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรายใหญ่ของประเทศ ซึ่งบีบีจีไอจะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มตามราคากลางที่กรมการค้าภายในกำหนด ให้สอดคล้องกับราคาผลปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน บางจากฯ ซื้อน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 1.3 ล้านลิตรต่อวันจากบีบีจีไอ ซึ่งมีกำลัง
การผลิต 1 ล้านลิตรต่อวัน นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ในโรงกลั่นน้ำมันมาตรฐานระดับโลกทั้ง 2 แห่ง คือโรงกลั่นพระโขนง และโรงกลั่นศรีราชา 
บางจากฯ ได้เริ่มผลิตและนำร่องการใช้ไบโอดีเซลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบหลัก เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
เสริมสร้างการพึ่งพาตนเองทางพลังงานของประเทศมาใช้ ไม่เพียงเป็นการสร้างพลังงานทางเลือกให้กับประเทศ แต่ยังเป็นการช่วยสนับสนุนการใช้น้ำมันปาล์มจากภาคการเกษตร ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
เกี่ยวกับบางจากฯ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานใน 5 ธุรกิจหลัก คือ
1) กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ผู้นำด้านการกลั่นน้ำมันของประเทศ ด้วยกำลังการผลิตรวมเกือบ 300,000 บาร์เรลต่อวัน จากโรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex Refinery มาตรฐานระดับโลก 2 แห่ง คือโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนงและโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขยายสู่ธุรกิจการค้าน้ำมันผ่านบริษัทบีซีพี เทรดดิ้ง (BCPT) และต่อยอดเครือข่ายธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิง ผ่านบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ (BFPL) รวมถึงลงทุนในธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ SAF ผ่านบริษัทบีเอสจีเอฟ (BSGF)
2) กลุ่มธุรกิจการตลาด ส่งมอบ Greenovative Experience ผ่านเครือข่ายสถานีบริการกว่า 2,200 แห่ง เสริมด้วยธุรกิจ non-oil เช่น กาแฟอินทนิล น้ำมันหล่อลื่น Furio EV Charger รวมทั้งความร่วมมือกับพันธมิตรด้านอาหารหลากหลายและนำระบบดิจิทัลมาส่งมอบประสบการณ์ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย ให้กับผู้ใช้บริการ
3) กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด และการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการใช้พลังงานของผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย บมจ. บีซีพีจี ผู้นำธุรกิจพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
4) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินการภายใต้ บมจ. บีบีจีไอ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพรายใหญ่ของประเทศและขยายสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง
5) กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ ลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านการถือหุ้นใน OKEA ASA ประเทศนอร์เวย์ ที่เป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และมีกลุ่มธุรกิจใหม่ (New Businesses) อาทิ ธุรกิจ Battery as a Service สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Winnonie และสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) เน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งช่วยสร้างระบบนิเวศสำหรับ นวัตกรรมสีเขียว
นอกจากนี้ ยังได้ก่อตั้ง Carbon Markets Club เพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤตสภาวะภูมิอากาศและการ ซื้อขายคาร์บอนเครดิต และร่วมก่อตั้งภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งอนาคต SynBio Consortium
บางจากฯ ได้รับการประเมินจาก S&P Global CSA ผู้จัดทำการประเมินความยั่งยืนดัชนี DJSI (ผลประเมินเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566)  ได้คะแนนการประเมินสูงเป็น Top  5% ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing และเป็นบริษัทไทยรายเดียวที่ได้รับการประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Ratings ระดับ AA สูงสุดในกลุ่ม Oil & Gas Refining, Marketing, Transportation & Storage ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน
กลุ่มบริษัทบางจากตั้งเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2050
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.