อาชีพฟรีแลนซ์ออนไลน์ การแข่งขันสูงขึ้นในยุคโควิด - EIC

อาชีพฟรีแลนซ์ออนไลน์ การแข่งขันสูงขึ้นในยุคโควิด - EIC

1 ส.ค. 2020
อาชีพฟรีแลนซ์จัดได้ว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงานในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพราะเป็นอาชีพที่สามารถจัดสรรเวลาได้เอง และมีอิสระมากกว่าการเป็นลูกจ้างประจำ
จากข้อมูลล่าสุด โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
อาชีพคนทำงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อันประกอบไปด้วย บริการด้านศิลปะ, ความบันเทิงและสันทนาการ, ไอที, วิทยาศาสตร์ และบริการวิชาชีพต่างๆ มีจำนวนอยู่ที่ 1.3 แสนคน
แม้จะมีสัดส่วนต่อการจ้างงานรวมไม่มากเพียง 0.3% ต่อการจ้างงานทั้งหมด
แต่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตที่สูงต่อเนื่อง โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
แรงงานกลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 29.9% ต่อปี ขณะที่จำนวนผู้มีงานทำในภาพรวมกลับลดลง -0.2% ต่อปี
โดยช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมสำหรับการหางานฟรีแลนซ์ในปัจจุบันคือ
Fastwork.co ซึ่งมีฟรีแลนซ์ลงทะเบียนจำนวน 5,757 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563)
จำนวนฟรีแลนซ์ที่ลงทะเบียนกับ Fastwork.co มีจำนวนมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงครึ่งแรกของปี 2563
(ณ สิ้นปี 2562 ที่มีจำนวนฟรีแลนซ์ลงทะเบียน 4,390 คน) จากผลของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว, การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการปิดเมือง
ที่กระทบกับรายได้จากการทำงาน ทั้งการลดชั่วโมงทำงาน, การลดค่าแรง และการเลิกจ้าง
แรงงานส่วนหนึ่งจึงหันมารับงานฟรีแลนซ์ เพื่อเป็นทางเลือกในการหารายได้เสริม หรือทดแทนงานที่ถูกกระทบ ประกอบกับในช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง ผู้มีงานประจำบางส่วนอาจมีเวลาว่างมากขึ้นจากชั่วโมงทำงานที่ลดลง รวมทั้งเวลาการเดินทางไป-กลับจากที่ทำงาน
จึงเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้มีเวลาในการรับงานฟรีแลนซ์เป็นรายได้เสริมเพิ่มขึ้น
ปัจจุบันมีการประกาศรับงานบน Fastwork.co ทั้งหมด 9,054 โพสต์ ใน 7 ประเภทงานหลัก
นำโดยหมวดออกแบบกราฟิก (Graphic & Design) มีสัดส่วนคิดเป็น 46.5% ของจำนวนประกาศรับงานทั้งหมด
ตามมาด้วยงานเขียนและแปลภาษา (Writing & Translation) มีสัดส่วน14.3%
และงานถ่ายภาพและวิดีโอ (Photography & Video) มีสัดส่วน 11.2%
ทั้งนี้ฟรีแลนซ์ใน Fastwork.co ส่วนใหญ่ยังอยู่ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 47.3%
และ 58.9% ของฟรีแลนซ์ที่ระบุประสบการณ์ทำงานบนเว็บไซต์มีงานประจำทำ
แม้ว่าจะมีผู้สนใจรับงานฟรีแลนซ์ เพื่อรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น แต่การแข่งขันในตลาดฟรีแลนซ์นั้นถือว่าค่อนข้างสูง
ดังนั้น แรงงานจึงจำเป็นต้องสร้างความน่าสนใจ และความประทับใจ ตลอดจนการตั้งราคาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
การแข่งขันที่สูงสะท้อนจากการจ้างงานและค่าจ้างที่ไม่ได้สูงมากนัก
ฟรีแลนซ์บน Fastwork.co ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อวันเริ่มต้น อยู่ที่ 329 บาทสำหรับ 1 ชิ้นงาน
อีกทั้งฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่มีค่ากลาง (Median) ของการได้งานอยู่ที่เพียง 7 ชิ้นงานเท่านั้น
และกว่า 50.8% ของการประกาศรับจ้างงานทั้งหมดยังไม่เคยได้รับการว่าจ้าง
อย่างไรก็ดี ข้อค้นพบจากการทดสอบทางสถิติบนข้อมูลของ Fastwork.co บ่งชี้ว่าฟรีแลนซ์บางกลุ่มที่สามารถได้งานและมีค่าจ้างที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยได้ หากทำสิ่งต่อไปนี้
-สร้างความสนใจเบื้องต้นกับผู้พบเห็นได้ดี
การที่ลูกค้าซักถามไปยังฟรีแลนซ์ถึงรายละเอียดของงาน และการกดถูกใจ (favorite) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนงานและค่าจ้าง
ดังนั้น ฟรีแลนซ์ควรเขียนบรรยายสรรพคุณของตนเองในหน้าเว็บไซต์ให้ครบถ้วน ชัดเจน และมีความน่าสนใจ เพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้ว่าจ้าง
อย่างไรก็ดี ความยาวของการเขียนประวัติ (วัดจากจำนวนคำที่ใช้) ไม่ได้มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการได้งานแต่อย่างใด ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเขียนบรรยายตนเองจำนวนมาก แต่ควรสร้างความน่าสนใจด้วยการสร้างความแตกต่างจากรายอื่นๆ
-ตั้งราคาอย่างเหมาะสม
ราคาค่าบริการที่ฟรีแลนซ์ตั้งที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ มีผลในเชิงลบต่อจำนวนงานที่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญในทุกสายงาน กล่าวคือ งานราคาถูกจะได้รับจำนวนชิ้นงานมากกว่า นั่นหมายความว่าที่ผ่านมาผู้ว่าจ้างจะให้ความสำคัญกับเรื่องของราคา นอกเหนือไปจากความน่าสนใจของโปรไฟล์ฟรีแลนซ์
อย่างไรก็ตาม สำหรับสายงาน ออกแบบกราฟิก (Graphic & Design), ออกแบบเว็บไซต์และเขียนโปรแกรม (Web & Programming) และงานเขียนและแปลภาษา (Writing & Translation) นั้น
การมีวุฒิการศึกษาที่รองรับกับสายงานดังกล่าว (จบตรงสาย) จะมีความสามารถในการตั้งราคาได้สูงกว่าคนอื่นๆ โดยเฉลี่ย
-ตอบสนองรวดเร็ว
ผู้ที่ตอบรับและให้รายละเอียดข้อมูล ไปจนถึงการตกลงทางการค้าได้รวดเร็ว จะมีโอกาสในการหารายได้ออนไลน์มากกว่า
-มีคะแนนรีวิวด้านการบริการที่ดี
คะแนนรีวิวที่ให้โดยผู้ว่าจ้างที่ปรากฏใน Fastwork.co มีหลายด้าน ได้แก่ ความเร็วในการตอบ, การให้บริการ ฝีมือและความเชี่ยวชาญ และความคุ้มค่าของราคา
โดยคะแนนรีวิวด้านที่มีผลเชิงบวกกับการได้งานมากที่สุด
ดังนั้นหากได้รับการว่าจ้าง ฟรีแลนซ์ควรสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รีวิวที่ดี ไม่ใช่เพียงการทำงานแล้วจบไปเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม คะแนนรีวิวไม่ได้ส่งผลต่อค่าจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะราคาที่สมเหตุสมผลเป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนนจากลูกค้าด้วย
ที่มา - EIC ธนาคารไทยพาณิชย์
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.