GC กับความมุ่งมั่นช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด

GC กับความมุ่งมั่นช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด

8 ก.ย. 2020
ด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา....ทำให้ทุกฝ่ายหันมาร่วมมือกัน เพื่อช่วยกันฝ่าฟันวิกฤติต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นให้ได้
แม้วันนี้สถานการณ์โควิดนั้นจะยังคงอยู่....แต่ก็เหลือเพียงบางเบาลงไปมากสำหรับประเทศไทย เพราะความช่วยเหลือทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
United Nations Global Compact หรือ UN Global Compact ก่อตั้งขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations; UN) มีเป้าหมายในการกระตุ้นและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนให้องค์กรทั่วโลก เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals; SDGs)
โดย UN Global Compact สนับสนุนให้ธุรกิจกำหนดยุทธศาสตร์และการดำเนินงานตามหลักการสากล 10 ประการ ที่ครอบคลุม 4 ด้านที่สําคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต รวมไปถึงการดำเนินแผนงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคม
ซึ่งในประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ในฐานะที่เป็นสมาชิกได้ปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และได้เป็นองค์กรไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) จาก 37 องค์กรทั่วโลก จากความมุ่งมั่นในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งขยายผลไปยังโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของโลก
ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา GC ได้เข้าไปช่วยบรรเทาสถานการณ์ ป้องกันการแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่คนไทยอย่างเร่งด่วนด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นับเป็นความภาคภูมิใจของ GC ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อสังคมและอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมา
โดย GC แบ่งปันความสำเร็จนี้ในเวทีระดับโลก รวมทั้งเผยแพร่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ด้วยการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กรเป็นองค์กร Zero COVID-19 Case นอกจากนี้ ยังเป็นที่พึ่งพิงที่ช่วยให้ประชาชนในประเทศไทยมีสาธารณสุขที่ดี เพื่อรับมือไวรัสโควิด-19 อีกด้วย 
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.