การบินไทย รายงานผลประกอบการปี 2563 ขาดทุน 140,000 ล้านบาท

การบินไทย รายงานผลประกอบการปี 2563 ขาดทุน 140,000 ล้านบาท

25 ก.พ. 2021
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ผู้ให้บริการสายการบิน การบินไทย และสายการบิน ไทยสมายล์ ได้ประกาศผลประกอบการปี 2563
โดยในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีรายได้รวมทั้งสิ้น 48,311 ล้านบาท ลดลง 73.8% จากปีก่อนหน้า
สาเหตุสําคัญเนื่องจาก
-รายได้จากค่าโดยสารและค่านําหนักส่วนเกิน ลดลง 77.1%
จากปริมาณการขนส่งผู้โดยสารที่ลดลง 78.5% ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเลิกเที่ยวบินแบบประจําทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 เป็นต้นมา
ในขณะที่รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นมา มาจากเที่ยวบินพิเศษ เพื่อนําคนไทยกลับบ้านเท่านั้น
-รายได้จากการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ลดลง 61.2%
โดยลดลงจากปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ที่ลดลง 72.0% ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเลิกเที่ยวบินแบบประจําทั้งหมดเป็นการชั่วคราว
โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นมา ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแบบเช่าเหมาลํา (Charter Flight) ไปยังเมืองปลายทางตามความต้องการของลูกค้า
-รายได้การบริการอื่นๆ
ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุรกิจ ได้แก่ การบริการภาคพื้น ครัวการบิน การบริการคลังสินค้า และรายได้จากกิจการสนับสนุนอื่นๆ ลดลง 53.1%
สาเหตุหลักเกิดจากจํานวนสายการบินลูกค้าที่ลดลง ตามที่สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาต ให้อากาศยานทําการบินเข้าออกประเทศไทยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้รายได้จากทุกหน่วยธุรกิจตํ่ากว่าปีก่อน
-รายได้อื่นๆ
ลดลง 80.2% สาเหตุหลักเกิดจากในปีก่อน มีการปรับปรุงบัญชีหนี้สินค่าธรรมเนียมสนามบิน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้บัตรโดยสารที่เรียกเก็บจากผู้โดยสารก่อนปี 2559
โดยนํามารับรู้เป็นรายได้อื่นๆ เนื่องจากไม่มีการเรียกเก็บเงินเมื่อระยะเวลาผ่านไปเกินกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่รับรู้หนี้สิน
สําหรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 96,430 ล้านบาท ลดลง 50.9% จากปีก่อนหน้า
สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายดําเนินงานที่แปรผันตามปริมาณการผลิตและ/หรือ ปริมาณการขนส่ง และ/หรือจํานวนผู้โดยสารลดลง จากปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่ง และจํานวนผู้โดยสารที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายคงที่ ที่อยู่ในระดับสูง ทําให้การลดลงของค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป ส่งผลให้ขาดทุนจากการดําเนินงาน 48,119 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35,695 ล้านบาท (287.3%)
อีกทั้งในปี ยังมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินฯ และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน 82,703 ล้านบาท
สรุปทั้งปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีผลขาดทุนสุทธิ 141,171 ล้านบาท
ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 129,129 ล้านบาท (1,072.3%)
© 2021 Marketthink. All rights reserved.