โออาร์ และผู้แทนฯ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ ร่วมใจกันบริจาค 23 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล

โออาร์ และผู้แทนฯ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ ร่วมใจกันบริจาค 23 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล

15 พ.ค. 2021
หลังจากประเทศไทย ต้องเผชิญกับวิกฤติโควิด 19 มาตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว ซึ่งลากยาวมาจนถึงตอนนี้
หลายคน หลายองค์กร กำลังประสบกับความท้าทายต่าง ๆ ที่ยากลำบาก
ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการดำเนินชีวิต, สุขภาพ, ภาระหน้าที่, สภาพทางการเงิน ฯลฯ
และหนึ่งในบุคลากรและหน่วยงาน ที่ต้องรับภาระอันหนักหน่วงมากที่สุด ในสถานการณ์เช่นนี้มาโดยตลอด
คือ บุคลากรทางการแพทย์, โรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุข
ที่ได้ทุ่มเทและต่อสู้กับโรคระบาด อย่างสุดความสามารถ
โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ ที่สถานการณ์โรคระบาดระลอกล่าสุด กำลังทวีความรุนแรงขึ้นกว่าระลอกก่อน ๆ เป็นอย่างมาก
ซึ่งทาง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (OR) เอง
ก็ได้ติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิด
พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุน
เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
โออาร์จึงได้จับมือกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ทั่วประเทศ
ร่วมมอบเงินบริจาครวมกว่า 23 ล้านบาท สนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข ใน 77 จังหวัด
โดยเมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา
คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่โออาร์
และตัวแทนของผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในเขตกรุงเทพฯ
ได้ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร โดยมีนายแพทย์ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นผู้รับมอบ
ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว เป็นเงินที่ผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น ในเขตกรุงเทพฯ ได้ร่วมใจกันบริจาค
และโออาร์ร่วมสมทบทุนเพิ่มด้วยเป็นจำนวน 379,000 บาท
ทั้งนี้ โรงพยาบาลสิรินธร เป็นโรงพยาบาลที่โออาร์และผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น ในเขตกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันคัดเลือก
โดยพิจารณาจากโรงพยาบาล ที่ต้องรองรับผู้ป่วย ทั้งการรับรักษาผู้ติดเชื้อ, การคัดกรอง, การฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 เป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดแคลนสิ่งของจำเป็น รวมทั้งเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย
นอกจากนี้ ผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ
ยังได้ร่วมมอบเงินบริจาค ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดของตัวเอง
รวมเป็นจำนวนเงิน 15,061,554 บาท
โดยโออาร์ได้ร่วมสมทบทุนให้แต่ละจังหวัด เพิ่มอีกจังหวัดละ 100,000 บาท
ตัวอย่างของการร่วมบริจาคให้โรงพยาบาล ในจังหวัดต่าง ๆ เช่น
ร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี รวมจำนวน 404,000 บาท
ร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี รวมจำนวน 650,000 บาท
และร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ รวมจำนวน 290,000 บาท
ความร่วมมือร่วมใจกันของโออาร์และผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศในครั้งนี้
อยู่ภายใต้โครงการ “พีทีที สเตชั่น เติมเต็มความห่วงใยร่วมช่วยไทยพ้นวิกฤติ โควิด 19”
ซึ่งเป็นโครงการที่ระดมความร่วมมือ จากผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ
เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ อย่างตรงจุดและครอบคลุม
โดยผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น ในแต่ละจังหวัด ในฐานะที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ
จะเป็นผู้คัดเลือกสถานพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข ที่เหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลาง ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19
โรงพยาบาลประจำจังหวัด หรือหน่วยงานสาธารณสุข ในแต่ละพื้นที่
เพื่อให้เงินทุนสนับสนุน เป็นอีกแรงที่ช่วยต่อสู้ และช่วยให้คนไทยรอดพ้นจากสถานการณ์โควิด 19 ในครั้งนี้
ถือเป็นการร่วมมือ เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในการแก้ปัญหา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโออาร์ที่มุ่งเน้นการเติบโตแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Growth)
หรือการเติบโตที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน สร้างโอกาสอย่างเสมอภาคกัน ระหว่างคนทุกกลุ่มในสังคม
และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ในชีวิตของประชาชน, พนักงาน, คู่ค้า, ตัวแทนจำหน่าย ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในทุกพื้นที่ที่โออาร์เข้าไปดำเนินธุรกิจ
เพื่อสร้างชุมชนที่น่าอยู่ (Living Community) และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ กล่าวว่า “ในวันที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤติ
พลังแห่งความร่วมมือ คือสิ่งสำคัญยิ่ง ในการช่วยเหลือเกื้อกูลให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทย ก้าวพ้นช่วงเวลายากลำบากนี้ไปด้วยกัน
โออาร์และผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น ที่มีอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ
มีความห่วงใยและความตั้งใจ ในการร่วมเติมเต็มความช่วยเหลือ ผ่านการสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาล, หน่วยงานสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการเร่งด่วน ในสภาวการณ์ที่การระบาดของโควิด 19 ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง”
ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ เมื่อเดือน เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา
โออาร์ได้ส่งมอบความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคม ในรูปแบบต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินให้โรงพยาบาล เพื่อร่วมก่อตั้งโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่
การมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เช่น แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด และน้ำดื่ม
ให้แก่โรงพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม, หน่วยงานสาธารณสุข, บุคลากรทางการแพทย์ ในจังหวัดที่มีสถานประกอบการของโออาร์ตั้งอยู่
ไปถึงมอบความช่วยเหลือให้ชุมชนคลองเตย รวมมูลค่าอีกกว่า 35 ล้านบาท
ตลอดจนมอบความช่วยเหลือให้แก่คู่ค้า, ลูกค้า, ผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้โออาร์ยังได้ร่วมมือกับกรุงเทพฯ, หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการจัดหน่วยบริการวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชน
ด้วยการจัดเตรียมพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น พระราม 2 (ขาออก) เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้วันละ 1,500 คน
รวมทั้งเตรียมสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แพทย์, พยาบาล, บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัคร สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนได้อย่างสะดวกราบรื่นที่สุด
โดยพร้อมเริ่มให้บริการตามระยะเวลาที่กรุงเทพฯ กำหนด ไปจนถึงสิ้นเดือน ธ.ค. 2564 นี้
ทุกกิจกรรมและการสนับสนุนต่าง ๆ ของโออาร์และผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และที่จะทำต่อไปในอนาคต
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความช่วยเหลือ และความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่มุ่งมั่นอยากจะบรรเทาให้สถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้น รวมไปถึง ช่วยเติมเต็ม สิ่งที่สังคมกำลังต้องการ
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.