เซ็นทารา สุดปลื้ม รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

เซ็นทารา สุดปลื้ม รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

5 ม.ค. 2022
กันย์ ศรีสมพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรองประธานฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition จาก วรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ งานประกาศผลรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 ที่ ภายใต้ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ที่จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเซ็นทาราได้รับรางวัลประเภทเดียวกัน​นี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับการพิจารณาจากข้อมูลความยั่งยืนที่บริษัทเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยเซ็นทาราสามารถนำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนได้ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และสามารถสะท้อนถึงบทบาทการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมิติ ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ ประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
© 2023 Marketthink. All rights reserved.