ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถเยาวชนในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 17

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถเยาวชนในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 17

5 ส.ค. 2022
ธนาคารไทยพาณิชย์ขอเชิญน้อง ๆ เยาวชน เข้าร่วมแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้ แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักการทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะสำคัญของเยาวชน 3 ด้าน (3Cs) ประกอบด้วย การคิดแบบวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย (Communication) และการทำงานเป็นทีม (Collaboration) รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกและความเป็นพลเมืองดีต่อสังคมส่วนรวม
การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับประถมศึกษา แข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ และระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แข่งขันโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้แล้ววันนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2565 ผ่าน https://klamaifairoo.phonlamuangdee.com  
© 2022 Marketthink. All rights reserved.