ดีทีจีโอ คว้ารางวัลองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (Thailand Edition) สะท้อนความมุ่งมั่นและความสำเร็จ จากการบริหารองค์กรตามแนวทาง “ดี เก่ง สุข”

ดีทีจีโอ คว้ารางวัลองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (Thailand Edition) สะท้อนความมุ่งมั่นและความสำเร็จ จากการบริหารองค์กรตามแนวทาง “ดี เก่ง สุข”

27 ก.ย. 2022
บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (Thailand Edition) หรือองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2022 จากนิตยสาร HR Asia หนึ่งในนิตยสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเอเชีย
บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “การทำธุรกิจควบคู่ไปกับสังคม” หรือ Social Integrated Business ที่ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จพร้อมกับการมุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งการทำความดีที่มีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าให้กับทุกสิ่งบนโลกใบนี้ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ขององค์กรคือ “Adding Value in Everything We Do”
อีกทั้งวิสัยทัศน์ของดีทีจีโอที่ให้ความสำคัญกับความสุขของสมาชิกองค์กรตามแนวทาง “ดี เก่ง สุข” ด้วยความเชื่อที่ว่าความสุขจะส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการช่วยเหลือสังคมดังนั้นดีทีจีโอจึงมีนโยบายสำหรับดูแลสมาชิกองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบ่มเพาะรากฐานให้เป็นองค์กรแห่งความดี ความเก่ง และความสุข ซึ่งนำไปสู่การสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกองค์กรกับองค์กร
นางสาวกรรณิการ์ เศรษฐี ผู้อำนวยการบริหาร งานพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ดีทีจีโอและกลุ่มบริษัทในเครือ รวมถึงสมาชิกองค์กรทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (Thailand Edition) หรือองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอชีย ประจำปี 2022 จากนิตยสาร HR Asia รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จของการมอบความสุขและการดูแลสมาชิกองค์กรดีทีจีโอทุกคน” 
“สิ่งที่ดีทีจีโอให้ความสำคัญและใส่ใจมาโดยตลอดคือการสร้างความสุขให้กับสมาชิกองค์กร เราจึงมีนโยบายต่าง ๆ ที่ส่งเสริมแนวทาง ดี เก่ง สุข ทั้งในเรื่องของ ‘ความดี’ ที่ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เรามีค่านิยมองค์กร หลักการใช้ชีวิต และหลักปฎิบัติทางจริยธรรมที่เป็นรูปธรรม เพื่อหล่อหลอมให้สมาชิกองค์กรเป็นคนดีที่พร้อมสร้างคุณค่าให้กับคนหมู่มากได้อย่างเต็มที่”
“ในส่วนของ ‘ความเก่ง’ ดีทีจีโอมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เรามีหลักสูตรมากมายในแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้จากสมาชิกองค์กรด้วยกัน เราเปิดพื้นที่ให้สมาชิกองค์กรสามารถเลือกพัฒนาตัวเองได้ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานรวมถึงความสนใจเฉพาะตน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างทางเลือกในการทำงาน สมาชิกองค์กรของเรามีทั้งชาวไทยและต่างชาติ จึงทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเกิดการเรียนรู้แบบ cross culture นอกจากนี้เรายังเปิดกว้างให้สมาชิกองค์กรทุกคนได้พัฒนาภาวะผู้นำในแบบของตัวเอง แต่อยู่ภายใต้ทิศทางขององค์กร เพื่อให้ทุกคนพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของโลกในยุคปัจจุบันและสามามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน”
“ส่วนการสร้าง ‘ความสุข’ นั้น ดีทีจีโอมีนโยบายที่ส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกรวมถึงครอบครัวของสมาชิกองค์กร เราต้องการให้องค์กรและสมาชิกองค์กรเติบโตไปด้วยกัน ดังนั้นจึงจัดให้มีการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมองค์กรชั้นนำ มีการบริหารจัดการ
สำนักงานและรูปแบบการทำงานที่เอื้อต่อสุขภาวะทางกายและทางใจ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กร สมาชิก และครอบครัวสมาชิกองค์กรอยู่เสมอ” 
“ด้วยแนวทาง “ดี เก่ง สุข” นี้ ดีทีจีโอเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร ทั้งด้านความสำเร็จทางธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือสังคมและโลกใบนี้ รวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกองค์กรทุกคนมีความสุขในทุกรูปแบบการดำเนินชีวิต” นางสาวกรรณิการ์ กล่าวปิดท้าย 
ทั้งนี้รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (Thailand Edition) มีหลักเกณฑ์การประเมินภายใต้โมเดล Total Engagement Assessment Model หรือ TEAM โดยพิจารณาจากการดำเนินงานขององค์กรใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ CORE SELF และ GROUP 
ซึ่ง CORE (Collective Organization for Real Engagement) คือการพิจารณาจากวัฒนธรรมและจริยธรรมองค์กร ความเป็นผู้นำ และการริเริ่มกิจกรรมเชิงรุกต่าง ๆ ด้าน SELF (Heart, Mind & Soul) คือการประเมินการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรทั้งด้านความรู้สึก ความกระตือรือร้นในการทำงาน พฤติกรรม และการสนับสนุนจากทีมงาน และด้าน GROUP (Think, Feel & Do) คือการวัดจากจิตสำนึกส่วนรวม ความคิดที่มีต่อที่ทำงาน รวมถึงพลังการทำงานของทีมงาน
###
เกี่ยวกับบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) 
บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านธุรกิจและสังคม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนและสังคมทุกรุ่น โดยผ่านกระบวนการทางความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ ควบคู่ไปกับระบบสิ่งแวดล้อม
ดีทีจีโอประกอบด้วยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (MQDC) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทดีที ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดูแลทางด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรม บริษัทดีทีแพลนส์ จำกัด ดูแลด้าน การออกแบบ การจัดการโครงการ และให้คำปรึกษาด้านการจัดการการก่อสร้าง บริษัทดี ซูพรีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาและการค้าระดับโลก และบริษัทดิจิต้าไลฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ
นอกจากนี้ดีทีจีโอยังมีส่วนร่วมในการร่วมทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมก่อตั้งบริษัทโอโบตรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Obodroid) และ บริษัทโอโบตรอนส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Obotrons) ในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และนวัตกรรม รวมถึง Home Intelligent Systems และร่วมงานกับบริษัทยูนิสัส กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด ในการออกแบบและดำเนินงานด้านระบบพลังงานและสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงร่วมก่อตั้งบริษัทเอ็มคิวดีซีไบรท์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์และความบันเทิง
ทั้งนี้บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีการจัดสรร 2% ของรายรับสูงสุดให้กับกิจกรรมทางสังคม โดยทำงานผ่านมูลนิธิพุทธรักษา สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ และองค์กรการกุศลอื่น ๆ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีทีจีโอ สามารถดูได้ที่ https://dtgo.com
เกี่ยวกับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia
รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia เป็นการยกย่องแนวทางการปฏิบัติด้าน HR ที่ดีที่สุด แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของพนักงานกับองค์กร และการมีวัฒนธรรมการทำงานที่ยอดเยี่ยม รางวัลนี้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีองค์กรสนใจสมัครเข้าร่วมพิจารณากว่า 500 บริษัททั่วโลก โดยการมอบรางวัลมีการจัดขึ้นทุกปีในกัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.