โครงการ CBCE รุ่นที่ 8 สาหรับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ  

โครงการ CBCE รุ่นที่ 8 สาหรับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ 

27 ม.ค. 2023
"ยอดขายโตแต่กาไรไม่โตตาม ระบบหลังบ้านไม่แข็งแรง ทีมงานโตไม่ทันองค์กร ลูกหลานไม่สืบทอดกิจการ" ล้วนเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการ SME
โครงการ CBCE ได้ถูกออกแบบมาสาหรับ "เจ้าของกิจการ" ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพองค์กร โดยจะเข้ามาช่วย "Unlock" และเป็นจุดเปลี่ยนหลักในการดาเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือองค์กรชั้นนาของประเทศที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ
สิ่งที่ท่านจะได้รับจากโครงการ ระยะเวลา 1 ปี: 
Seminar & Workshop ด้านต่างๆ ของธุรกิจเช่น กลยุทธ์, การเงิน, การตลาด, HR, ธุรกิจครอบครัว
Mentoring ที่ปรึกษา 2 ท่านต่อบริษัท ตามความท้าทายของบริษัท เข้าให้คาแนะนาแบบ one-on-one
Networking ต่อยอดเครือข่าย สร้างการเติบโตธุรกิจ
โครงการ CBCE รุ่นที่ 8 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.thailca.com/cbce/project
Tag:CBCE
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.