กลุ่มเซ็นทรัล ต่อยอดการศึกษา สร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มเซ็นทรัล ต่อยอดการศึกษา สร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

15 มี.ค. 2023
กลุ่มเซ็นทรัล เชื่อในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ และการสร้างความเสมอภาค ในการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม
รวมถึงเล็งเห็นถึงโอกาส ในการเข้าไปมีส่วนร่วม ในการพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และเพิ่มช่องทางการสร้างอาชีพ เพื่อให้ชาวเชียงใหม่สามารถสร้างรายได้หล่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ทั้งระบบ ให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน
จึงได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน และผลิตภัณฑ์ ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนพิการ เด็กด้อยโอกาส และผู้ขาดโอกาสในชุมชน ให้ชุมชนและสังคม สามารถส่งต่อ และแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับผู้อื่น
เป็นการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ให้เดินหน้าอย่างเข้มแข็งต่อไป
โดยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีลงนามทำบันทึกความร่วมมือ ระหว่างกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมี ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมเป็นสักขีพยาน
ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยมุ่งเน้นการศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ในการปฏิรูประบบการศึกษาของท้องถิ่น การสร้างอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถเป็นโมเดลต้นแบบ ที่ขยายผลให้เกิดขึ้นต่อไปได้อย่างยั่งยืน
2) เพื่อเพิ่มทักษะด้านวิชาการ
โดยการมีส่วนร่วมในการให้บริการ แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา ในความดูแลของกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับความต้องการในด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น
3) เพื่อร่วมมือกัน ในด้านการพัฒนาบุคลากร
โดยการจัดการประชุม สัมมนา และการศึกษาดูงานในหน่วยงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
เพื่อส่งเสริมการปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา ในความดูแลของกลุ่มเซ็นทรัลให้สูงขึ้น ตลอดจนถึงการแลกเปลี่ยน หรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จที่ผ่านมา ของความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างกลุ่มเซ็นทรัล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- เปิดสถานที่ ณ ตลาดจริงใจ ให้กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปิดให้บริการการตรวจโควิด 19 เชิงรุก ตั้งแต่ปี 2563-ปัจจุบัน
- จัดกิจกรรมวันกิจกรรมบำบัด ปี 2562
- สนับสนุนให้คณะทำงานหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าชุมชน ตั้งแต่ปี 2565-ปัจจุบัน
- ร่วมกันเสนอขอรับการสนับสนุนวิจัย จากแหล่งทุน บพค. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565-2566
- ร่วมมือกับคณะทำงาน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ให้เป็นงานนวัตกรรมรักษ์โลก ตั้งแต่ปี 2564-ปัจจุบัน
- สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านพระนอน โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับกลุ่มเซ็นทรัล ตั้งแต่ปี 2563-ปัจจุบัน
- สนับสนุนกิจกรรมคลายหนาวน้องบนดอย ปี 2565
- การสร้างศูนย์การเรียนรู้ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน เพื่อสอดรับกับการนำร่อง ในหลักสูตรฐานสมรรถนะเชิงพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565
- สนับสนุนโครงการของคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ปี 2563-ปัจจุบัน
- โครงการเซ็นทรัล ทำ ให้การสนับสนุนโครงการเตรียมการแข่งขันด้านหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้พิการอัมพาตครึ่งท่อน ณ ศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมการแข่งขัน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปี 2567
- ให้การสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยปีที่ 2 ด้านสถานที่จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ช่วงเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ปี 2565
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันกิจกรรมบำบัดโลก ปี 2565
- การจัดการเรื่องการแยกขยะที่ตลาดจริงใจ (Waste Management)
ทั้งหมดนี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ทั้งระบบ ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ โครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ของ กลุ่มเซ็นทรัล
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.