บางจากฯ และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ร่วมขับเคลื่อน “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 3”  สนับสนุนการศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย

บางจากฯ และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ร่วมขับเคลื่อน “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 3” สนับสนุนการศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย

31 มี.ค. 2023
นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และผู้บริหารจากองค์กรสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหารจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) รุ่นที่ 3 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการภายในพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา
บางจากฯ ตระหนักถึงการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 2 เมื่อปี 2562 และสำหรับโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 3 นี้ บางจากฯ ร่วมกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ สนับสนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนและโรงเรียนบ้านหันใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน และเชื่อมโยงผลผลิตของโรงเรียนและชุมชนกับระบบตลาดของสหกรณ์การเกษตรที่ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันบางจาก ใกล้สถานศึกษา รวมถึงเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิใบไม้ปันสุข ที่บางจากฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน เช่น โครงการอ่านเขียนเรียนสนุก และโครงการโซลาร์ปันสุข
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.