ธนาคารไทยพาณิชย์ คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น People Management Award 2022

ธนาคารไทยพาณิชย์ คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น People Management Award 2022

11 เม.ย. 2023
ธนาคารไทยพาณิชย์ รับรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 (People Management Award 2022) สาขา The Best Learning and Development (ระดับAdvanced) ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เพื่อแสดงความชื่นชมองค์กรที่มีส่วนในการสร้างสรรค์คุณค่างานพัฒนาบุคลากรได้อย่างไม่มีขีดจำกัด พร้อมกับการบริหารองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีนายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมทีมงานร่วมรับรางวัล ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์คอมเพล็กซ์
นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาSCB Academy ได้ริเริ่มโครงการในการพัฒนาบุคลากรหลายโครงการ ทั้งพนักงานภายในและประชาชนทั่วไป เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาทั้งชุดความคิด (Mindset) ความรู้ และทักษะให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ วิถีการทำงานในรูปแบบใหม่ที่มีส่วนในการสร้างผลกระทบเชิงธุรกิจ
ทั้ง DATA, Lean, Agile และ Design Thinking ที่เน้นให้พนักงานเรียนรู้และนำมาใช้จริงเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น นับเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจซึ่งทำควบคู่กันไปกับการสร้างความยั่งยืนระยะยาวให้กับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั้งประเทศ SCB Academy จึงเป็นศูนย์กลางของการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กรที่มีความสามารถในการสร้างทักษะใหม่ๆ ดูแลเรื่องการ Reskill, Upskill ให้พนักงานและช่วยพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่เดิม
สร้างการเรียนรู้ให้สามารถตอบโจทย์ธุรกิจด้วยความยั่งยืน และรักษาพนักงานให้เติบโตไปด้วยกันภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก ทั้งนี้ SCB Academy ไม่ได้เป็นเพียงสถาบันการศึกษา แต่เป็น Change Facilitator หรือ คนที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”
ตัวอย่างความร่วมมือที่ SCB Academy ได้ทำร่วมกับกลุ่มบริษัทและองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาทักษะทางด้าน Digital Skill ให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานและสร้างอาชีพ จากโครงการที่ได้รับการตอบรับอย่างดี เช่น โครงการ Data Analytics for Upskilling เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการ Coding the Future เพื่อเพิ่มทักษะทางด้าน การพัฒนา Application และ Website และโครงการ AI on Cloud ที่เพิ่งเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เป็นสายอาชีพที่กำลังมาแรงในเวลานี้
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับหลากหลายองค์กร เช่น กรมสรรพากร ไปรษณีย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โรงพยาบาลศิริราช องค์การเภสัชกรรม ในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรในกลุ่มทักษะที่เป็นวิถีการทำงานในรูปแบบใหม่อีกด้วย
นอกจากนี้ SCB Academy ยังมุ่งพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership Development) ทักษะการโค้ช (Coaching Skills Development) ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานแห่งศตวรรษที่ 21 (Human Intelligence for Future Workforce) เพื่อสร้างผู้นำแห่งอนาคตให้มีความสามารถในการเป็น People Leader ที่สามารถนำทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งรับกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นมืออาชีพ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมถึงสามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
รางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี2565 (People Management Award 2022) จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT) ดำเนินการภายใต้แนวคิด The Benchmark of Excellence for the HR and People Development Profession เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และมาตรฐานของการบริหารงานบุคคลในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรต่างๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารคนไปพร้อมกับการบริหารองค์กร ยกระดับคุณภาพและประสิทธิผลทั้งต่อคนทำงานและองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน
การได้รับรางวัล สาขา The Best Learning and Development (ระดับ Advanced) ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ในการพัฒนาสร้างทักษะความรู้ที่พนักงานในองค์กรสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือไลฟ์สไตล์ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตในทุกด้านของพนักงาน เพื่อให้สามารถทดลองและพัฒนาตนเองได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เป็นองค์กรที่น่าทำงานแห่งหนึ่งมีความใส่ใจสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่และมีความสุข
Tag:SCB
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.