กลุ่มมิตรผล ผสานความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคไฟฟ้ากว่างซี และบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคด้านพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่ และศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

กลุ่มมิตรผล ผสานความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคไฟฟ้ากว่างซี และบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคด้านพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่ และศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

28 มิ.ย. 2023
กลุ่มมิตรผล พร้อมด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคไฟฟ้ากว่างซี และบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคด้านพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่ (Modern Electric Technician College) และศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรตามมาตรฐานของนิวฮอลแลนด์ และเคส ไอเอช
โดยได้รับเกียรติจากคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล และคุณณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณห้องประชุมไร่ฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น เมื่อเร็ว ๆ นี้
โดยพิธีลงนามฯ จัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคด้านพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่ (Modern Electric Technician College) ได้รับเกียรติจาก คุณอาณัติ ยศปัญญา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน กลุ่มมิตรผล พร้อมด้วยคุณนักรบ จันทร์สุกรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น และ Mr. Zhan nianyuan รองอธิการบดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคไฟฟ้ากว่างซี ร่วมลงนาม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางด้านพลังงานไฟฟ้า พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในประเทศไทยและจีน ซึ่งประเทศจีนถือเป็นแหล่งรวมความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียว
ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจใหม่และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตตามนโยบาย Belt and Road Initiative (BRI) ของรัฐบาลจีน ซึ่งมีเป้าหมายคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ 
ตลอดแนวเส้นทางสายไหม (Silk Road)
นอกจากนี้ ยังได้ลงนามความร่วมมือจัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรตามมาตรฐานของ นิวฮอลแลนด์ และเคส ไอเอช โดยมีคุณชุน วอยเทอร่า ประธานกลุ่มบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้เกียรติร่วมในพิธี โดยบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำของโลก ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่
อีกทั้งมอบรถตัดอ้อย Case IH รุ่น A4000 จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยและฝึกปฏิบัติงานจริง โดยนายมาร์ค ราล์ฟ บรินน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัดคุณนักรบ จันทร์สุกรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น และคุณอาณัติ ยศปัญญา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน กลุ่มมิตรผล ร่วมลงนามในพิธีฯ
บันทึกความร่วมมือฯ ทั้ง 2 ฉบับในครั้งนี้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญของการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย ที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของหน่วยงานด้านการศึกษาชั้นนำจากจีน และภาคเอกชนชั้นนำระดับโลก ที่มีเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษารุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในภาคเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และสามารถนำพาอุตสาหกรรมไทยให้เดินหน้าสู่อนาคต พร้อมมีส่วนช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
รายชื่อบุคคลในภาพเฉพาะผู้ถือสมุดลงนามความร่วมมือฯ (จากซ้าย-ขวา)
1. คุณนักรบ จันทร์สุกรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น
2. คุณณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. Mr. Zhan nian yuan รองอธิการบดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคไฟฟ้ากว่างซี
4. คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล
5. คุณชุน วอยเทอร่า ประธานกลุ่มบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
6. คุณอาณัติ ยศปัญญา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานโรงงาน กลุ่มมิตรผล
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.