Flash Express สานต่อโครงการขับขี่ปลอดภัยฯ ปีที่ 4 จับมือกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำหลักสูตรอบรมด้านวินัยจราจร อบรมให้ความรู้พนักงานขนส่งแฟลช และเครือข่ายภาคประชาชน รวม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

Flash Express สานต่อโครงการขับขี่ปลอดภัยฯ ปีที่ 4 จับมือกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำหลักสูตรอบรมด้านวินัยจราจร อบรมให้ความรู้พนักงานขนส่งแฟลช และเครือข่ายภาคประชาชน รวม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

19 ก.ย. 2023
นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพ ให้บริการครบวงจร ครอบคลุมทั่วไทย และเซาท์อีสเอเชีย  กล่าวว่า บริษัทฯได้ริเริ่มโครงการขับขี่ปลอดภัย มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ด้วยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือผูให้บริการด้านขนส่ง โดยพนักงานกว่า 70% คือ คูเรียร์ หรือเรียกว่าพนักงานส่งของ ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนตลอดทั้งวัน การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่ถือเป็นเรื่องหลักที่บริษัทฯ ต้องการสร้างให้พนักงานคูเรียร์เกิดความตระหนักรู้ ทั้งในเรื่องกฏระเบียบวินัยจราจร และการปฏิบัติตัวเมื่อต้องใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น
ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงาน และผู้ร่วมใช้รถบนท้องถนนแล้ว ยังถือเป็นเแบบอย่างให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งอื่นๆ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานในองค์กรมากยิ่งขึ้นด้วย
โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวมีพนักงาน และประชาชนผ่านการอบรมไปแล้วกว่า 2,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้มีอัตตราการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานลดลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยสถิติที่รวบรวมไว้ตลอดทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยการเกิดอุบัติเหตุลงลดสูงถึง 70%
ที่ผ่านมาโครงการได้รับเกียรติจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักโดยตรงในการกำกับดูแลด้านการจราจรในพื้นที่ภาคกลางและกองบังคับการตำรวจทางหลวง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักด้านการดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเขตทางหลวงทั่วประเทศ ในการร่วมพัฒนาหลักสูตรอบรมให้แก่พนักงานขนส่งของบริษัทฯอย่างดีเสมอมา
ซึ่งในปีนี้บริษัทฯได้เชิญสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมเป็นพันธมิตร โดย สสส.เข้ามาร่วมรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยต่อตนเองและคนรอบข้างอีกด้วย
ด้าน พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวว่า จากความร่วมมือในปีที่ 3 ต่อเนื่องมาปีที่ 4  บช.น.เล็งเห็นว่า บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส ให้ความสำคัญ และใส่ใจในการควบคุมดูแลให้พนักงานขับขี่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนมาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย หน่วยงานจึงรู้สึกยินดีและพร้อมสนับสนุนวิทยากร ร่วมจัดทำเนื้อหาหลักสูตรของโครงการ
โดยในปีนี้ บช.น.ได้มีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรด้านวินัยการขับขี่ และกฎหมายจราจรฉบับล่าสุด ด้วยในปี 2566 นับเป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการลดอุบัติเหตุ ให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี อันจะมีส่วนช่วยให้เกิดการตระหนักรู้กับภาคเอกชนรายอื่นๆ ในภาพรวม เพื่อให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวต่อไป
พ.ต.อ.สุขสวัสดิ์  คูสิทธิผล รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กล่าวว่า กองบังคับการตำรวจทางหลวง ได้เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน ของบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส ที่ได้จัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ของทางหลวงให้ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ด้านการจราจรเพื่อเป็นประโยชน์แก่พนักงานขนส่ง และประชาชน
ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา กองบังคับการตำรวจทางหลวง เล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงจากที่บริษัทฯ มีการส่งรายงานตัวเลขพนักงานกระทำความผิด และตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง โดยเนื้อหาหลักสูตรการอบรมของปีนี้จะมุ่งเน้น ไปที่การพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการขับขี่ พร้อมการปลูกฝังด้านจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเมื่อต้องใช้รถร่วมเส้นทางกับประชาชน อันจะสร้างให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และส่วนรวมอย่างแท้จริงต่อไป
ท้ายสุด ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจัดอยู่ใน 7 เป้าหมายการทำงานในทศวรรษหน้าของ สสส. เพราะความสูญเสียจากอุบัติเหตุเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม และมีเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของชาติภายในปี 2570
ล่าสุด สสส.ตระหนักถึงอุบัติเหตุในกลุ่มรถขนส่งซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากตามความเติบโตของธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์จึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยในปีนี้ เนื่องจากเล็งเห็นว่าบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส มีนโยบายการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับการทำงานของ สสส.โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และถือเป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะภาคเอกชนรายย่อยที่แสดงออกถึงความตั้งใจในการร่วมลดอุบัติเหตุ ซึ่งนับว่ามีส่วนช่วยในบทบาทการรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน
สำหรับ โครงการขับขี่ปลอดภัยปีที่ 4 จะจัดขึ้นจำนวน 5 รุ่น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ,พระนครศรีอยุธยา ,ขอนแก่น ,นครสวรรค์ และสุราษฎร์ธานี โดยเนื้อหาหลักสูตรของปีนี้นอกจากเรื่องความปลอดภัยทางถนน ,กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัย ,การบังคับใช้กฎหมายจราจร แล้วจะมุ่งเน้นเรื่องของการปลูกจิตสำนึกที่ตัวบุคคล และชุมชน
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.